محکومیت 3 پسر جوان در پرونده تعرض به یک دختر

Shargh - - حوادث -

شرق: ســه مرد جوان که متهم هستند به یک دختر 2۵ســاله در پایتخــت تعــرض کردهاند، به شــلاق و تبعیــد محکوم شــدند. به گــزارش خبرنگار ما، چندیپیــش دختر جوانی با حالتی آشــفته به اداره پلیــس مراجعه کــرد و گفت: میخواهــم از چهار پســر که در روزهاي گذشــته به مــن تعرض کردند، شــکایت کنم. این دختر جوان کــه نیلوفر نام دارد، در ادامه به مأموران گفت: دو شــب پیش هنگامی که میخواســتم به منزل بروم، چهار پســر میان راه من را به زور ســوار خــودرو کردند و با خود به منزل یکی از دوستانشان بردند. ساعت ۱۱ شب بود که از ایستگاه مترو در شرق تهران پیاده شدم. هنگامی که از مترو خارج شــدم، چند مرد به طرف من آمدند و با زور من را ســوار ماشین کردند. سعی کردم خودم را از دســت آنها نجات دهم اما موفق نشــدم. آنها ابتدا چند دور در خیابانها زدند؛ ســپس یکی از آنها با یکی از دوستانش تماس گرفت و به او خبر داد به منزل او میروند. بعــد از چند دقیقه من را به منزل دوستشــان بردند. یک شب من را آنجا نگه داشتند و به من تعرض و بعد از آن من را رها کردند.

بهاینترتیب با توجه به شــکایت این دختر جوان مأمــوران کار خــود را بــرای دســتگیری چهار مرد متعرض آغاز کردند. مأموران توانســتند با توجه به آدرس منزلــی کــه نیلوفر در اختیار آنهــا قرار داده بود، صاحب خانه را شناســایی و بازجویی کنند. مرد صاحب خانه به مأمــوران گفت: خانــوادهام اینجا نیســتند؛ به همیــن دلیل مجردی زندگــی میکنم. خیلی وقتها دوستانم به منزل من میآیند؛ آن روز هم در خانه بودم که یکی از دوســتانم به نام مهران با من تماس گرفت و گفت با چند نفر از دوســتانش به منزل من میآیند. آنها بعد از چند دقیقه به خانه من آمدنــد؛ نیلوفر هم با آنها بود امــا من با نیلوفر کاری نداشتم؛ حتی به او دست هم نزدم. مهران نیز در بازجوییها به مأموران گفت: آن شب با سه نفر از دوســتانم به نام امیر، فرهاد و رضا در خیابان بودیم کــه نیلوفر را دیدیم. من به نیلوفر تعرض نکردهام و او با میل خود با ما آمد. مأموران در ادامه تحقیقات توانســتند امیر را نیز دستگیر کنند اما دو متهم دیگر همچنان متواری هســتند. بهاینترتیــب با توجه به مدارک موجــود در پرونده کیفرخواســتی علیه این چهــار مرد صادر و به شــعبه پنجــم دادگاه کیفری اســتان تهران فرستاده شــد. ابتدای جلسه نماینده دادستان کیفرخواســت را قرائت کرد. سپس نیلوفر در جایگاه قرار گرفــت و روز حادثه را همانطور که قبلا گفته بود، شــرح داد و گفــت: از این چهار مرد شکایت دارم؛ آنها به زور من را با خود بردند و به من تعرض کردند. سپس مهران در مقابل قضات ایستاد و گفت: من به نیلوفر تعرض نکردم.

در پایان قضات وارد شور شــدند و مهران و امیر را به 99 ضربه شــلاق و دو سال تبعید و صاحبخانه را به دلیل مباشــرت به ۷4 ضربه شــلاق و یک سال تبعید محکوم کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.