«شاه مازندران» بر اثر ايست قلبی درگذشت

Shargh - - حوادث -

شــرق:

مرد جوانی که به شــاه مازنــدران معروف شــده و پروندههای ســنگینی درباره آزار و اذیت مردم داشت، شب یکشنبه در زندان مرکزی مازندران جان خود را از دست داد. به گزارش خبرنگار ما، این مرد چندی قبل با حکم دادگاه به ۱3 ســال حبس محکوم شــده بود. زمســتان دو ســال قبل بود که فیلمی از مردی تنومند و جوان در شبکههای مجازی منتشــر شــد که نشــان میداد او فردی را در خانهای حبــس کرده و با شمشــیر تهدیدش میکند. با انتشار این فیلم، مردم مازندران دچار رعب و وحشــت شدند؛ چراکه او تهدید کرده بود میتواند همه اراذلواوباش منطقه را جمع کرده و گروه تشــکیل دهد. با توجه به رعب و وحشــت ایجادشــده، مأموران دســتگیری وی را در دســتور کار خود قرار دادند و بعد از ردیابیهایی که از طریق فیلمهای منتشرشده انجام گرفت، موفق شدند خانه متهم را شناسایی و او را بازداشت کنند.

بررســیها نشان داد این جوان هفت فقره سابقه آزار و اذیت و ایجاد رعب و وحشت دارد و فیلمی که منتشر کرده نیز از یکی از اراذل منطقه بوده اســت که برای قدرتنمایی از طریق دوســتانش، او را ربوده و به خانهاش آورده اســت. او با تهدید و کتکزدن مرد جوان، قدرت خود را به رخ اراذل دیگر کشــیده و مردم منطقه را نیز ترسانده است. همچنین در فیلم، او لقب شــاه مازندران را برای خود برگزیده و گفته بود من شاه مازندران هستم و کسی حریف من نمیشود.

با بازداشــت این مرد، شــکایتهایی نیز علیه او مطرح شــد و مردم عادی مدعی شدند از سوی او مورد آزار و اذیت قرار گرفتهاند. همچنین در تنپیمایی از این متهم، خالکوبیهای بســیاری از نقش مار، شمشیر و... روی بدن او دیده میشد. در نهایت با توجه به اینکه او به آدمربایی، آزار و اذیــت و برهمزدن نظم عمومی متهم شــده بود، با درخواســت اشــد مجازات از سوی دادســتان، برای محاکمه به دادگاه فرستاده شد. ایــن در حالی بود که محمود، معروف به شــاه مازندران، یک ماه قبل از دســتگیری مجددش از ســوی پلیس، از زندان آزاد شده بود. سوابق او نشان میداد این مرد با شکایت شاکی خصوصی به شش سال حبس در تبعید محکوم شــده است که در نهایت با جلب رضایت شاکی، یک ماه قبل از بازداشــت مجدد، از زندان آزاد شد. در جلسه محاکمه، دادستان خواســتار اشد مجازات برای متهم شد و سپس شکات در جایگاه حاضر شــدند و درخواســت مجازات کردند و در نهایت متهــم در جایگاه قرار گرفــت. او اتهام آدمربایی را رد کرد و گفت: من کشــتیگیر و ورزشــکار هستم و در حد تیم ملی کشتی میگرفتم و این حرفهایی که درباره من زدهاند، درست نیست. اما در نهایت با توجه به مدارک موجود در پرونده، وی به ۱3 ســال حبس محکوم شــد. وی دوران محکومیت خود را در زندان مرکزی مازندران سپری میکرد که شب یکشنبه بر اثر ایست قلبی جان خود را از دســت داد. براســاس اخبار منتشرشده، محمود ساعت دوونیم شب یکشنبه برای رفتن به دستشویی از سلول خود خارج شده و دیگر بازنگشته است. همسلولیهایش برای سرزدن به او به دستشویی رفتنــد و او را درحالیکه روی زمین افتاده بود، پیدا کردند. بلافاصله بعد از اینکه مســئولان زندان در جریان این موضوع قرار گرفتند، با اورژانس تمــاس گرفته و درخواســت کمک کردنــد. اما عملیات احیــا به جایی نرســید. دکتر احمد محمدپور، رئیس مرکز فوریتهای پزشکی اورژانس ۱۱۵ بابل، نیز به خبرنگار ایرنا گفت: ساعت 2:36 بامداد دوشنبه گزارشی از بیهوشی یک زندانی به مرکز اورژانس ۱۱۵ بابل داده شد.

وی افزود: بعد از اعزام پایگاه دانشــگاه علوم پزشــکی بابل به محل مدنظر، تکنیســینهای اورژانس ۱۱۵ بابل پس از معاینات اولیه، متوجه شــدند زندانی محمود طالبی، معروف به شــاه مازندران، دچار ایســت قلبی - تنفســی شــده و فاقد علائم حیاتی اســت. وی گفت: بلافاصله تکنیسین اورژانس اقدام به ســیپیآر و انتوباسیون روی این فرد کردند که ثمری نداشــت؛ بااینحال طالبی به بیمارستان آیتالله روحانی بابل منتقل شــد. اما تلاش کادر بیمارستان نیز ثمری نداشت و وی درگذشت. گفته میشود بیش از یک ساعت برای احیای شاه مازندران زمان صرف شد. اما تلاشها بیثمر بود. با مرگ محمود، پرونده یکی از جنجالیترین متهمان اراذل و اوباش منطقه مازندران بسته شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.