پنج قاره

Shargh - - حوادث -

2 کشته و یک زخمی بر اثر تیراندازی در بزرگراهی در ویرجینیا انبیسیواشــنگتن:

در پــی تیرانــدازی در بزرگراهــی در ایالــت ویرجینیــای آمریــکا، دو زن کشته شــدند و یک مرد هم بهشــدت زخمی شد. به گفتــه پلیس، اوایل روز یکشــنبه، خودرویی که حامل هفت نفر بود، در باند شــمالی بزرگراه شهر «ریچموند» در ایالت ویرجینیا حرکت میکرد که از داخل خودروي عبوری دیگری به سمت سرنشینان این خودرو شلیک شد. به گفته پلیس ایالتی، دو زن 23 و 26 ســاله بر اثر اصابت گلوله جان باختند و نفر سوم هم به بیمارســتان منتقل شد. پلیس این تیراندازی را هدفمند توصیف کرد.

فــرار 22 تبهــکار از پرجمعیتتریــن زنــدان هندوراس رویترز:

22 عضو یک باند تبهکار توانستند از یکی از پرجمعیتتریــن زندانهای هندوراس فرار کنند. بنابر اعلام مقامات داخلی هندوراس، این زندانیان هنــگام انتقال به زندانی با امنیت بالاتر توانســتند دســت به فرار بزنند. به دنبال فرار این زندانیان که در ۱۰ ســال گذشــته در نوع خود بزرگترین حادثه فرار از زندان در این کشــور بوده، فعالیت یک مقام مســئول و چند نفر از نگهبانان این زندان به حالت تعلیق درآمده و مقامات در تلاش برای دستگیری زندانیان و بررسی جزئیات این حادثه هستند.

به گفته مقامات هندوراس، این زندانیان در حال انتقال به یک زندان جدید و با تدابیر امنیتی شدیدتر بودهاند، اما خود تمایل به این جابهجایی نداشتند.

فرار از زندان در پاپوآ گینه نو ۱۷ کشته داد

بیبیســی: در پی اقــدام تعــدادی زندانی در پاپــوآ گینهنو برای فرار از زندان، دســتکم ۱۷ نفر از آنان جان خود را از دســت دادند. ۱۷ زندانی در یکی از زندانهای پاپوآگینهنو که قصد فرار داشتند، با شــلیک گلوله نگهبانــان از پــای درآمدند. بنابر اعــلام مقامات داخلی پاپوآگینهنــو، در این حادثه همچنین حدود 6۰ زندانــی موفق به فرار از زندان شــدند که ســه نفر از آنان مجددا بازداشت شده و ۵۷ نفر دیگر همچنان متواری هستند. مقامات این کشور هشدار دادند که برخی از این زندانیان فراری هنوز دادگاهی نشده و میتوانند تهدید جدی برای امنیت به حساب آیند زیرا بســیاری از این زندانیان به دلیل ارتکاب جرائم خشن دستگیر شده و تحت محاکمه بودهاند.

زندانهای پاپوآگینهنو اغلب با مشــکلاتی چون ازدحــام جمعیت و بهداشــت نامطلــوب مواجه هســتند و زندانیان باید مدتزمان طولانی را منتظر بمانند تا تحت محاکمه قرار گیرند. در ســال 2۰۱6 هم تعــدادی از متهمان این کشــور قصــد فرار از زندان را داشــتند که ۱۱ نفر از آنان با شلیک گلوله نگهبانان کشــته شده و بیش از ۷۰ نفر دیگر موفق به فرار شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.