دستگیری 2 سارق و کشف 65 فقره سرقت در کرمان

Shargh - - حوادث -

پلیــس:

فرمانــده انتظامــی شهرســتان کرمان از دســتگیری دو ســارق حرفهای قطعــات و محتویات داخــل خودرو و کشــف 6۵ فقره ســرقت خبــر داد. ســرهنگ «عبدالعلی روانبخش» گفــت: در پی وقوع چندین فقره سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو در سطح شهر کرمان، مأموران کلانتری ۱6 شهر کرمان دســتگیری عامل یا عاملان ســرقت را به صورت ویژه در دســتور کار خود قرار دادند. وی با اشاره به اقدامات اطلاعاتــی و گشــتزنیهای هدفمنــد و تلاشهای شــبانهروزی مأموران انتظامی، تصریــح کرد: مأموران این کلانتری سرانجام موفق شــدند با انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی و پلیســی، ســارقان را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه آنان را در مخفیگاهشــان غافلگیر و دســتگیر کنند. این مقام انتظامی افزود: در تحقیقات و بازجوییهای انجامشــده از سوی پلیس، سارقان به 6۵ فقره سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو در شهر کرمان اعتراف کردند. فرمانده انتظامی شهرســتان کرمان گفت: با هماهنگی مقام قضائی در بازرسی از مخفیگاه سارقان دستگیرشده مقدار زیادی قطعات و محتویات داخل خودرو از قبیل زاپاس، باند و پخش خودرو کشف شد. روانبخش با اشاره به اینکه در رابطه با این سرقتها شش مالخر نیز دستگیر شدهاند، گفت: سارقان و مالخران دستگیرشده پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شــدند و تعدادی از اموال کشفشده پس از شناسایی تحویل مالباختگان شــد و تحقیقات پلیس با جدیت به منظور شناســایی ســایر مالباختــگان ادامه دارد. وی خاطرنشــان کرد: فراهمکردن رفاه و رضایتمندی شهروندان از مقولههای مهم ایجاد امنیت در جامعه اســت که پلیس به خوبی به این امر توجه داشــته و از مالباختگانی که از ابتدای ســال تاکنــون زاپاس یا دســتگاه پخش خودروي آنان به وسیله سارقان مورد سرقت قرار گرفته است، درخواست کرد براي شناسایی اموال خود به کلانتری ۱6 شهر کرمان واقع در ترمینال قدیم مراجعه کنند. فرمانده انتظامی شهرستان کرمان در پایان با بیان اینکه براي ارتقای سطح امنیت نیاز به مشــارکت همگانی مردم داریم، گفت: شهروندان باید به هشــدارهای پلیس توجه کنند و از پارک خودرو در نقاط خلوت بپرهیزند و وسایل نقلیه خود را به وسایل بازدارنده مانند دزدگیر و وســایل هشداردهنده مجهز کنند و در صــورت برخورد با هرگونه مورد مشــکوک سریعا با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.