کشف یک تُن مواد مخدر از خودروي لیفان در فارس

Shargh - - حوادث -

میزان:

فرمانده انتظامی استان فارس از انجام عملیات و درگیری مســلحانه مأموران انتظامی با قاچاقچیان و کشــف یک تن تریاک و حشیش خبر داد. ســردار احمدعلی گودرزی گفــت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با انجام کارهای اطلاعاتی و پلیســی، از فعالیت یــک باند قاچاق مواد مخدر مطلع شــدند و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند. وی ادامه داد: در این راســتا اکیپی از مأموران به محور شــیراز – مرودشــت حوالی گردنه «باجگاه» اعزام شدند و نســبت به ایست و بازرســی و کنترل نامحسوس خودروهای عبوری اقدام کردند. فرمانده انتظامی اســتان فارس افزود: مأمــوران به یک دســتگاه خودروی لیفان و دو دســتگاه خــودروي پژو 4۰۵ مظنون شدند و دستور ایست دادند که سرنشینان این خودروها بدون توجه به ایست، اقدام به فرار و تیراندازی به سمت مأموران کردند. سردار گودرزی خاطرنشــان کرد: با هوشــیاری مأموران انتظامی و پس از دو ســاعت درگیری مســلحانه، هر سه دستگاه خودرو توقیف و در این خصوص چهار نفر قاچاقچی مواد مخدر دســتگیر و به پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان انتقال داده شدند. این مقام انتظامی تصریح کرد: در بازرسی دقیق از خودروي لیفان یک تن مواد مخدر شــامل ۷۰۰ کیلو تریاک و 3۰۰ کیلو حشــیش کشف و همچنین یک قبضه اسلحه غیرمجاز از قاچاقچیان کشف شد. فرمانده انتظامی استان فارس تأکید کرد: مأموران انتظامی اســتان فارس در راســتای مبارزه با مواد مخدر و برخــورد با قاچاقچیان از هیچ تلاش و کوششــی دریغ نخواهند کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.