انهدام باند کیفقاپی و کشف 50 فقره سرقت در کرمانشاه

Shargh - - حوادث -

پلیس:

فرمانده انتظامی شهرســتان کرمانشــاه از دســتگیری دو کیفقاپ حرفهای و کشــف ۵۰ فقره ســرقت خبر داد. ســرهنگ «رضا شیرزادی» در مصاحبــه بــا خبرنــگار پایگاه خبــری پلیس، گفــت: در پی وقوع چند فقــره کیفقاپی در حوزه استحفاظی کلانتری 22 ظفر، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دســتور کار اکیپی کارآزموده از مأموران این کلانتری قــرار گرفت. وی افزود: پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و تلاش شــبانهروزی، محــل اختفــای دو متهم کــه با اســتفاده از یک دستگاه موتورســیکلت اقدام به سرقت کیفهای بانــوان میکردند، شناســایی و در یــک عملیات ضربتی دستگیر شدند. فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه عنوان کرد: از محل اختفای این متهمان یک دســتگاه موتورســیکلت، ۵۰ عدد کیف زنانه، چنــد عدد عینــک و تعــدادی مدارک شناســایی مســروقه کشف شــده است. ســرهنگ شیرزادی بــا بیان اینکه متهمــان در بازجوییهــای اولیه و مواجهــه با مالباختــگان به ۵۰ فقــره کیفقاپی اعتراف کردهاند، یادآور شد: متهمان به منظور سیر مراحل قانونی به دســتگاه قضائی معرفی شدند. وی با بیان اینکه پلیس از تمام توان خود به منظور کاهش آمار سرقت و دســتگیری سارقان استفاده میکند، از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ در میــان بگذارند تا در کوتاهتریــن زمان ممکن به موضوع رسیدگی شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.