تبلیغات انتخابات جان نوجوان ۱۷ساله را گرفت

Shargh - - حوادث -

میزان:

تبلیغات انتخابات پیشِرو، باعث شــد نوجوانی که قصد نصب پوستر داشت از تیر چراغ برق ســقوط کنــد و جان خود را از دســت بدهد. پرویــز گلزاری، رئیس شــبکه بهداشــت و درمان آزادشهر گلستان، گفت: ســاعت ۱9 یکشنبهشب، جسد نوجوان ۱۷سالهای را به بیمارستان حضرت معصومه )س( آزادشــهر انتقــال دادند که بر اثر برقگرفتگــی و ســقوط از تیر چراغ برق، شــدت جراحات و خونریزی شــدید مغزی، جان خود را از دست داده بود.گلزاری افزود: این نوجوان برای نصب عکس تبلیغاتی یکی از نامزدهای انتخابات شورای اسلامی نگینشــهر که با او نسبت فامیلی داشت، به بالای تیر برق رفت که بر اثر برقگرفتگی سقوط کرد و بر اثر شدت جراحات جان باخت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.