دستگیری یک عمدهفروش سابقهدار مواد مخدر

Shargh - - حوادث -

میزان:

قاضی خدابخشــی از دســتگیری یک عمدهفروش سابقهدار مواد مخدر خبر داد و گفت: مأموران در این مأموریت ضربتی از مخفیگاه متهم 39کیلــوو ۷۰۰ گــرم تریاک کشــف کردند. قاضی مهدی خدابخشی از کشف بیش از 39 کیلو تریاک خبر داد و گفت: عصر روز یکشنبه مأموران عملیات ویژه ســتاد مبارزه با مواد مخدر خراســانرضوی در پی عملیاتی اطلاعاتی یــک عمدهفروش مواد مخــدر را که دارای چندین ســابقه کیفری بود، در خواجهربیع مشــهد شناسایی و دســتگیر کردند. وی افــزود: مأمــوران در این مأموریــت ضربتی از مخفیــگاه متهم مقدار 39کیلوو ۷۰۰ گرم تریاک را کشف کردند. خدابخشی ادامه داد: در این عملیات یک دستگاه خودروی سواری لیفان توقیف شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.