شهادت یک آتشنشان در عملیات اطفاي حریق مسکن مهر

Shargh - - حوادث -

میزان:

آتشنشان فردوســیه شهریار حین اطفای حریق مســکن مهر به علــت دودگرفتگی و خفگی به شهادت رسید. یوســف زارعی، مدیرعامل سازمان آتشنشانی فردوسیه، گفت: این حادثه عصر یکشنبه در یک ســاختمان در شهرک مســکن مهر فردوسیه روی داد و دود ناشــی از آتش ساختمان را فراگرفت. زارعی افزود: مأموران آتشنشانی بلافاصله اقدام به خارجکردن ساکنان ســاختمان کردند. وی گفت: سه نفر از ساکنان و سه نفر از آتشنشانان که دچار خفگی ناشی از دود شــدند، فورا به بیمارستان منتقل شدند اما آتشنشــان داوود نجاتی به دلیل شــدت خفگی به شــهادت رســید. وی افزود: مجروحان این حادثه به بیمارســتان امام ســجاد )ع( منتقل شدند و تحت درمان قرار دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.