نجات پسر 4ساله با اورژانس هوایی

Shargh - - حوادث -

میزان:

پسربچه چهارساله پس از سقوط از ارتفاع با تلاش اورژانس هوایی به بیمارســتان منتقل شــد. حسینعلی رفاهی رئیس اورژانس ۱۱۵ استان لرستان گفت: بــا کمک بالگــرد اورژانس هوایــی الیگودرز، پسربچه چهارساله سپیددشــتی که از ارتفاع سقوط کرده بود، به مراکز درمانی منتقل شــد. رفاهی افزود: عصر دوشــنبه با اطلاع اورژانس هوایی از سقوط یک پسربچه چهارساله سپیددشتی در منطقه سختگذر پنبهکار، با توجه به نبود راه دسترسی زمینی و شرایط اورژانســی بیمار، بلافاصله بالگــرد اورژانس هوایی الیگــودرز به منطقه اعــزام و بعــد از اقدامات اولیه درمانی بیمار به بیمارســتان تخصصی شــهید ولیان الیگودرز انتقال داده شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.