هنرمند آلبانیایی برگزیده شد

Shargh - - هنر -

شــرق:

هشــتمین ســمپوزیوم بینالمللــی مجسمهســازی تهران بــا معرفی برگزیــدگان خود در فرهنگســرای اندیشــه بــه کارش پایــان داد. مراســم اختتامیه هشتمین ســمپوزیوم بینالمللی مجسمهسازی تهران یکشنبه ۲۴ اردیبهشت در سالن گردهمایی فرهنگسرای اندیشــه برگزار شد. در این مراسم عیسی علیزاده، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، محمود صلاحی رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، امیر عبدالحسینی، معاون هنری ســازمان فرهنگی و هنری شــهرداری تهران، کیهان محمدخانــی، قائممقام مدیرعامل ســازمان زیباســازی، سیدمجتبی موســوی، معاون فرهنگی و هنرهای شهری ســازمان زیباسازی شهرداری تهران و دبیر هشتمین سمپوزیوم بینالمللی مجسمهسازی تهــران به همراه جمعی از هنرمنــدان و داوران این رویداد هنری حضور داشــتند. در ابتدای این مراسم کیهان محمدخانی متنی را به زبان انگلیسی خطاب به هنرمندان خارجی سمپوزیوم، درباره رویکردهای ایــن رویداد هنری و اهدافی که دنبال میکند، قرائت کرد. سپس کلیپی از روند لجستیک و نحوه آمادهسازی سایت هشتمین ســمپوزیوم مجسمهسازی تهران به نمایش درآمد. در ادامه این مراســم همچنین کلیپی از مراحل کار هنرمندان و شــکل نهایی آثارشان تهیه شــده بود که به نمایش در آمد. پس از قرائت بیانیه هیئت داوران از ســعید محمودی یکی از هنرمندان هشتمین سمپوزیوم مجسمهسازی تهران که باوجود آسیبدیدگی که در این رویداد برای او بهوجود آمد، اثر خود را به اتمام رســاند، قدرداني کردند و سپس نتایج داوری این ســمپوزیوم به شیوه طراحیشدهای اعلام شد. بر همین اساس شهریار رضایی و مرتضی شعبانی بهعنوان عوامل اجرائی هشتمین سمپوزیوم بینالمللی مجسمهسازی تهران در ابتدا برای معرفی هنرمندان شایسته قدرداني بخش دانشجویی بهروی ســن آمدند و با خواندن نام شیما سادات مصطفوی، فاطمه اکبــری و ملیکا نیکخواه از این دانشــجویان قدرداني شد. امین طباطبایی و مهدی سلحشور دیگر عوامل اجرائی ســمپوزیوم هشــتم نیز با آمدن روی صحنه، «آنا ماریا نگارا» از رومانی و «اومیت تورگای درگون» از کشور ترکیه را بهعنوان هنرمندان شایسته قدردانــي در بخش اصلی معرفی کردند. بعد از این فریــا مخابــری و محمدرضا یزدی برگزیدگان ســوم هشتمین سمپوزیوم مجسمهســازی تهران را که به طور مشــترک این عنوان را به خــود اختصاص داده بودند، معرفی کردند که «فرانچســکوبرناردینی» از ایتالیا و «کاتسومی ساکای» از ژاپن بودند. «مصطفی محســنی» برگزیده دوم این سمپوزیوم بود که نامش از ســوي بهداد لاهوتی و محمد سالاریان از اعضای شــورای سیاســتگذاری ســمپوزیوم خوانده شــد. مجید حقیقی، مدیر اجرائی هشــتمین ســمپوزیوم مجسمهسازی تهران نیز در نهایت «گنتی تاوانیگو»، هنرمند اهل آلبانی را بهعنوان برگزیده نخســت این سمپوزیوم معرفی کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.