نشان فردوسی به 7چهره داخلی و خارجی اعطا شد

Shargh - - هنر -

نشان فردوسی در مشهد به هفت چهره داخلی و خارجی اعطا شد. به گزارش ایســنا، روز گذشته در مراسم «بزرگداشــت حکیم ابوالقاسم فردوســی و روز پاسداشــت زبان و ادب پارســی» در ســالن اجتماعات دانشکده علوم دانشگاه فردوسي، نشان فردوسی در دو بخش داخلی و خارجی به فعالان در زمینه فرهنگ و ادب پارسی اهدا شد.

این نشــان در بخش داخلی به دکتر حسن انوری، سرپرست و مؤلف فرهنگ بزرگ سخن، مصحح گلستان سعدی، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارســی و چهره ماندگار ادبیات، دکتر علیاشــرف صادقی، عضو پیوســته فرهنگستان زبان و ادب فارســی و چهره ماندگار ادبیات و علی رواقی، مصحح و عضو پیوســته فرهنگستان زبان و ادب فارسی اهدا شــد. این جایزه همچنین به شــوالیه آواز ایران، شــهرام ناظری به علت خدمــات وی در این حوزه اعطا شــد. همچنین در بخش خارجی این نشــان به نعمت ییلدروم از کشــور ترکیه، علیم اشرفخان از هند و عبدالغفور آرزو از افغانســتان تعلق گرفــت. در بخش دیگر این برنامه از تمبــر فردوســی رونمایی شــد و دکتــر محمدباقر نوبخــت، معاون ریاستجمهوری و ســخنگوی دولت، شهرام ناظری، دکتر محمدجعفر یاحقی، علیرضا رشــیدیان، اســتاندار خراســانرضوی و عباس صدری، رئیس دفتر منطقهای آیسسکو آن را امضا کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.