حمايت از میانهروها در انتخابات ضروری است

Shargh - - هنر -

شرق: ســه روز به لحظه تاریخــی دوازدهمین دوره انتخابات ریاســتجمهوری ایران بیشتر باقی نمانده و با بالاگرفتن تبوتاب انتخابات، هنرمندان هم گوی ســبقت را ربودهاند تا بتوانند رأیهای خاکســتری یا مرددها را به کشــاندن پاي صندوقهای رأی ترغیب کنند. اصغر فرهادی هم همچــون دیگر هنرمندان وارد این گود شــد. این فیلمســاز بینالمللی که دو جایزه اسکار برای سینمای ایران به ارمغان آورده، دو روز گذشته با انتشــار پیام رسمی، رأی خود را علنی کرد و ضمــن اعلام حمایت از نامزدی دکتر حســن روحانی، مردم را نیز به رأیدادن و مشارکت حداکثری تشویق کرد. با علنیشدن رأی او، روز گذشته روزنامه «گاردین» با انتشار گزارشی به این موضوع پرداخت. ایــن کارگردان ایرانی برنده دو جایزه اســکار در پیام خود نوشــته است : «به دکتر روحانی رأی میدهم و امیدوارم کسانی که هنوز برای رأیدادن در تردیدند با همه شــرایط و دلایل قابلدرکی که در نظر دارند بهخاطر سرنوشت فرزندان این سرزمین و نسل آینده بــا رأیدادنشــان از این حداقل حــق انتخاب خود، اســتفاده کنند». نویســنده گاردیــن در ادامه آورده: «همزمان بــا اعلام حمایت فرهــادی از میانهروها، روحانی که با اصلاحطلبان متحد شده، به اصفهان، یکی از شــهرهای توریســتی محبوب در ایران، سفر کرد و بــا دههاهزار نفر از هــواداران خود در میدان مربع تاریخی نقشجهان صحبت کرد. رقیب اصلی روحانی، ابراهیم رئیسی است».

اصغر فرهادی برای «جدایی نادر از ســیمین» و «فروشنده» جایزه اسکار را دوبار برای سینمای ایران و ایرانیان به ارمغان آورده و این روزها برای ساخت فیلم جدیدش در اسپانیا بهسر میبرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.