توهین به «شجريان» محکوم است

Shargh - - هنر -

شرق: خانه موسیقی بیانیهای را درباره توهین یک فیلمســاز به اســتاد آواز ایران منتشر و اعلام کرد که در انتخابات دوازدهم به نامزد اخلاقمدار رأی خواهند داد. در پی ســخنان موهن کارگردان «قلادههای طلا» که در ستاد یکی از نامزدهای ریاستجمهوری درمورد اســتاد آواز ایران، محمدرضا شــجریان، ایراد شــده بود؛ هیئتمدیره خانه موسیقی طی بیانیهای هتک حرمت این اســتاد برجســته را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است: عرصه فرهنگ و هنر، عرصه ادب، احترام و تعامل اســت و از اصول اولیه فعالیت در این حوزه، حفظ شــئون فرهنگی و تلاش برای اعتلا و ارتقای ســطح فرهنگ و ادب جامعه است؛ جای شــگفتی است که فردی منتســب به فرهنگ و هنر با ادبیاتی دور از شــأن و شــخصیت هنری در مورد اســطوره آواز و یکی از مفاخر ملی ایران ســخنانی ســخیف به کار میبــرد. لازم به یادآوری اســت که پس از پیروزی انقلاب شــکوهمندی که خاستگاهی فرهنگی داشــت انتظار مردم این بود که سیاســت و سیاســتمدارانمان فرهنگی شــوند اما متأسفانه شــاهد هســتیم که بهجای آن فرهنگ ما سیاسی و هنرمندان ما سیاستزده شدهاند.

خانه موســیقی ضمــن محکومکــردن اینگونه رفتار و گفتار زشت و ناپسند امیدوار است تا جامعه فرهنگ و هنر ایران همگام با دیگر اقشــار مختلف با حضور گسترده پای صندوقهای رأی در روز جمعه ۲۹ اردیبهشــت با انتخاب نامزد اصلح و اخلاقمدار ضمن پاســخ معنادار به اینگونــه هتک حرمتها یکبــار دیگر آینــدهای روشــن و درخشــان را برای ایرانزمین رقم بزنند .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.