نکوداشت پرویز کلانتری در خانه هنرمندان

Shargh - - هنر -

شــرق:

مراســم نکوداشــت پرویــز کلانتــری، شــنبه، ۳۰ اردیبهشــت از ســاعت ۱۸ در خانــه هنرمندان ایــران برگزار میشــود. در ایــن مراســم آیدین آغداشــلو، محمدرضــا اصلانــی، جمالالدیــن اکرامــی، غلامرضــا امامی، محمد سریر، علیرضا ســمیعآذر، اکبر عالمی و ناصر فکوهــی ســخن میگوینــد. پرویز کلانتــری؛ نقاش، طراح، تصویرگر و نویســنده، متولد ۱۳۱۰ زنجان بود و ۳۱ فروردین ۱۳۹۵ پــس از یک دوره طولانی بیماری درگذشــت. کلانتری در سال ۱۳۳۸ در رشته هنرهای تجســمی دانشآموخته شد. آشــنایی او با همایون صنعتیزاده موجب راهیابی او به مؤسسه انتشاراتی فرانکلین، ناشــر کتابهای درسی و نشریه پیک شد و به تصویرگری کتابهای درسی روی آورد. کلانتری در مراکز هنری از جمله دانشــکده هنرهای زیبای تهران و کالج هنــری کودکان در کالیفرنیــا کار کرد و مدتی نیز مدیر کانــون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان در تهــران بود. وی نمایشــگاههای گروهی و انفرادی بسیاری در داخل و خارج از ایران برگزار کرد. او از سال ۱۳۵۳ با شروع نقاشــیهای کاهگلی، دوره تازهای را در زندگــی هنری خود آغاز کرد و تــا پیش از بیماری آن را ادامــه داد. تابلوهــای او جلــوهای ملموس از زندگی مردمان کویر و ساحل را در خود دارد. او بیشتر با تابلوهای کاهگلیاش شــناخته میشود. کلانتری همچنین از هنرمندان بنام مکتب سقاخانه بود. پرویز کلانتری به نویســندگی و روزنامهنگاری نیز پرداخت و چند مجموعهداســتان منتشر کرد. کتابهای «ولی افتاد مشــکلها»، «چهار روایــت» و «نیچه نه، فقط بگو مشداســماعیل» ازجمله آثار او بهشمار میروند. مراسم نکوداشت پرویز کلانتری، شنبه، ۳۰ اردیبهشت از ساعت ۱۸ در خانه هنرمندان ایران برگزار میشود و حضور در این مراسم برای عموم آزاد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.