انتقامجویی و اختگی

Shargh - - هنر -

در مورد لباس بازيگران چه ذهنيتي داشتيد؟

لباسهای بازیگران هم پوشش سادهای است که میتواند تنه بزند به هر پیشخدمتی در هر عصری که شــاید به خاطر برش و دوخت و... میتوانیم بگوییم امکان دارد برای هر دورهای باشــد، اما المانی در آن به کار نبردهایم که مرتبط با دوره خاصی باشد. ظاهر بازیگران و بحث گریم بازیگران همگی کچل هســتند که به خاطر ماهیت اختگی و سیســتم فیزیکی به این صــورت بودهاند. به دلیل ماجرای آخر دوره زندیه که در کرمان آغا محمدخان چشمها را درمیآورد، همه بازیگران با لنز چشــمهای یــخزدهای دارند و گریمي که صــورت آنها را هرچه ســردتر میکند براســاس شخصیتشــان. خالیبودن فضــا و المانهای ظریف و یونیفــورم خدمتکاری و مدل گریــم، کمک میکند تماشاگر داســتانی را که میشــنود در ذهن خودش شــکل دهد و تصور کند و با پــاسکاری دیالوگ بین هفت بازیگر نمایش «محفل بیعاری» تلاش کردیم نوعی هولوگرام در ذهن تماشاگر ایجاد شود.

فکــر میکنيد معضل اختگی و خواجهشــدن افراد که سوژه نمايش «محفل بیعاری» است، با امروز اجتماع ما چه ارتباطی دارد؟

این مســئله در آن دوران اتفاق افتاده اســت و در حقیقت انســانی را با چنین شــرایطی مطرح میکند که بُعد انســانی این اتفــاق برایمان مهم اســت. ما ميخواســتیم او را ببینیم که بهعنوان یک انســان در چنین شرایطی قرار گرفته و حالا دیگر نمیتواند کاری کند و فقط باید مصیبتهایــی را که برایش رخ داده بیان کند و شــرح دهد. هر انسانی در هر شرایط، عصر و مکانی میفهمد این فاجعه غمی دارد که قهرمان داســتان در آن غوطه میخورد و یک انســان در این فضا و بحران عمیق گیر افتاده است و برای اینکه این بحران برای همه قابلدرک باشد، ما هم به این صورت آن را در این عصر بیــان کردهایم و فکر میکنم چنین معضلی، هم در گذشــته و هم امروز برای انســانها قابــل درک و فهــم اســت و ميتوانیــم در موردش صحبت کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.