بدرقه «محسن قانعبصیری» به خانه ابدی

Shargh - - هنر -

پیکر محسن قانعبصیری - نویسنده و پژوهشگر - با حضور خانواده، دوستان و آشنایان او، از مقابل کتابخانه ملی بهسوی قطعه نامآوران بهشت زهرا)س( بدرقه شــد. به گزارش ایســنا، در این مراســم که دوشــنبه، ۲۵ اردیبهشــت برگزار شــد، علیرضــا میرعلینقی - پژوهشگر موســیقی - با بیان اینکه احساس میکند، با شــنیدن خبر فوت قانعبصیری خواب بدی میبیند، اظهار کرد: من ۲۷ سال شــاگرد او بودم. قانعبصیری به معنی راســتین کلمه، آدم بود. ما در این ۲۷ ســال، از او نهفقــط اطلاعات، بلکه دیــدگاه گرفتهایم. او به ما روش اندیشــیدن آموخت و هر رفتار او، درس بود. میرعلینقی ادامه داد: او در این ســالها بسیار رنجید، اما ندیدم کســی را برنجاند. نهاد قانعبصیری با نیکی کمهمتا و سرشــت آســمانی آمیخته بــود. او چرخ ازکارافتاده اندیشــه را در ما بــه حرکت درآورد و دوام انســانیت را در مــا برانگیخت. او یگانهترین اســتادی بود که از نزدیک دیدم. در این مراســم مطرح شــد که او ۶۸ ســال، زندگی پربرکت داشت، شریف بود، بدون تعلقات زندگی میکرد، در حوزههای فرهنگ و تاریخ ایران نظریهپرداز بود و در حوزه تشیع و اسلام، بررسی و تفحص داشت. در مراسم خاکسپاری این پژوهشگر که از مقابل کتابخانه ملی برگزار شــد، دکتر پاســدار شــیرازی به نمایندگی از مجموعه اســناد و کتابخانه ملی ایران حضور داشــت. محســن قانعبصیری ۲۳ اردیبهشت درگذشــت. او فارغالتحصیل رشته شیمی بــود و کتابهایی را مانند «جهان انســانی و انســان جهانی»، «مارکــس و تکنولــوژی» و «تاریخ تحلیلی صنعت ایران » منتشر کرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.