پوستری برای دعوت به مشارکت

Shargh - - هنر -

بهزاد شیشــهگران با یک اثر هنــری، مردم ایران را به مشــارکت در انتخابات دعــوت کرد. به گزارش ایسنا، این نقاش و گرافیست معتقد است که «آزادی، مردمســالاری و توســعه پایدار ایران، با رأی من و تو محقق میشود». او با طراحی یک پوستر، مردم ایران را از هر قشری به مشارکت هرچهبیشتر در انتخابات ریاســتجمهوری دعوت کرده است. این هنرمند در سال ۱۳۳۱ در تهران به دنیا آمده و تاکنون با طراحی پوســترهای متنوعی، به رویدادها و حوادث داخلی و بینالمللــی زیادی در حوزههــای مختلف واکنش نشان داده است. شیشــهگران برگزاری ۱۷ نمایشگاه انفــرادی و بیش از ۱۴۰ نمایشــگاه گروهی داخلی و خارجی در بخش نقاشــی )چین، ایتالیا، سوئیس( و در گرافیک )فرانسه، انگلیس و ایتالیا(، طراحی دهها پرتره از شــخصیتهای فرهنگی، هنری و سیاســی ایــران و جهان، تألیف دو جلد کتــاب پهلوان تختی و برندهشــدن در اولین بیینال نقاشــان کشور را در کارنامه کاری خود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.