از راهِ آمده باز نگرديم

Shargh - - اقتصاد -

به همين دليل ايجاد شــغل ادامه از صفحه 5

پايــدار در جامعــه نيازمنــد ورود ســرمايهگذاریهای جديد به كشور است. برای ايجاد حدود پنج ميليون شغل در ايران، تخمين زده میشود كه نياز به 600 ميليارد دلار سرمايه خارجی است و ناگفته پيدا اســت كه اين مهم تنها با تثبيت شرايط بازار داخلی و بهرهمندی از روابط ديپلماتيک خوب با كشــورهای ديگر امكانپذيــر خواهد بود. با نگاه كارشناســی و دقيقتر به حقايق امروز كشــور و واقعيتهای فرايند توسعه پايدار، مشخص میشود برخــی از وعدههای نامزدها بــر ظرفيتهای كنونی اقتصاد ايران منطبق نبوده و در مقام عمل، ناممكن هستند. با نگاه علمی و به دور از گرايشهای سياسی و علیرغم برخی كاستیهايی كه با برنامهريزی بهتر قابل بهبود است، میتوان به مجموع دستاوردهای اقتصادی دولت يازدهم نمره قبولی داد. فهرســت كوتاهــی از مهمتريــن دســتاوردهای ايــن دولــت عبارتاند از:

حوزه اقتصاد كلان: خارجكردن كشور از وضعيت ركود تورمی؛ مهار تورم و تثبيت وضعيت اقتصادی؛ معكوسكــردن روند رشــد منفی و افزايش رشــد اقتصادی؛ اجرای برنامه توسعه ششم برای افزايش اشــتغال؛ ســاماندادن به وضع گمركات و كاهش چشــمگير )بهنصفرســاندن( قاچاق كالا و تثبيت نرخ ارز.

ســاختارهای سياسی و اقتصادی: احيای سازمان مديريــت و برنامهريــزی و اصــلاح قوانيــن جهت پيشگيری از استفاده غيرمولد منابع.

حوزه بينالملل: رفع آثار بســياری از تحريمهای ظالمانه ناشــی از پروژههای ايرانهراسی در سطح بينالملل؛ تســهيل فعاليتهای تجاری بينالمللی و ســرمايهگذاری خارجی؛ بازپسگيری ســهم ايران از بــازار جهانی نفت )در رقابت با كشــورهايی نظير عربستان( و افزايش سهم برداشت از ذخاير مشترک نفت و گاز.

فضــای توليد و كســبوكار: تســهيل اســتفاده از زيرســاخت فنــاوری اطلاعــات بــرای گســترش فعاليتهای كارآفرينانه؛ استفاده از روشهای علمی در توليد زراعــی و خودكفايی در توليد گندم.طبيعی اســت كه تداوم اين مســير و رســيدن به وضعيت مطلوب، نياز به زمان و پشتيبانی جامعه دارد.

مردم شریف ایران

كشــور ما در آســتانه يک انتخــاب تاريخی قرار گرفتــه اســت؛ انتخابی كه بيــن دو يا چنــد نامزد رياســتجمهوری نيســت، بلكه بيــن دو راه كاملا متفاوت برای آينده كشــور است و هركدام از اين دو راه كه برگزيده شود، سرنوشت نسل ما و فرزندان ما را رقــم خواهد زد و در آينده نزديک بازگشــتی از آن متصور نيست. بدون شــک تکتک ما فرزندان ايران نســبت به سرنوشــت اين خاک مســئول و خواهان بهترينها برای آن هستيم. اميدواريم كشور در مسير عقلانيــت و اعتدال بــه پيش رود و خــود نيز برای رســيدن به ايرانی توســعهيافته و حاضر در جوامع جهانی، از هيچ تلاشی دريغ نمیكنيم. از شما مردم شــريف ايران نيز دعوت میكنيــم اكنون كه با تدبير، امنيت در كشــور برقرار اســت، بذر اميد در جامعه جوانه زده، اقتصاد كشــور به ثبات رسيده و در مسير توســعه قرار گرفته، اين فرصت را غنيمت شــماريم و از راهِ آمــده بازنگرديم. اكنون كه راه تدبير و تعقل پيش پای ملت ايران است، به همراه هم در روز 29 ارديبهشت 1396 پای صندوقهای رأی در انتخابات رياســتجمهوری و همچنين در انتخابات شوراهای اسلامی شــهر و روســتا حاضر شــويم و با انتخاب مســئولانه رئيسجمهــوری و نمايندگان شايســته، تداوم مسير تدبير، عقلانيت و پيشرفت را برای چهار سال آينده خود و فرزندانمان تضمين كنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.