شكست ركورد ريلسازي در دولت يازدهم

Shargh - - اقتصاد -

پروژههاي ريلي گرگان- بجنورد- مشهد و قم- اصفهان به كجا رسيد؟

سههزارو 500 كيلومتر ريل جديد در كشور در حال ساخت اســت كه در قالب 22 پروژه است. اين ميزان اولويتبندي شده، چون حدود 80 هزار ميليارد تومان نياز دارند كه پروژههاي در حال كار و مطالعاتي تمام شــود كه رقم بســيار بزرگي بود. تصميم گرفتيم پنج مركز اســتان را بهعنوان اولويت به شبكه ريلي وصل كنيم. همدان، كرمانشــاه، آذربايجان غربي )اروميه(، گيلان )رشت( و آذربايجان شرقي كه مسير جديدي به تبريز است. در اين مسيرها واقعا خوب كار شده. استان همدان كه وصل شد. كرمانشاه را آخر خرداد به اتمام ميرسانيم. اروميه آخر تير و رشت تا پايان شهريور به اتمام خواهد رسيد. تبريز را هم كه تا بستانآباد محور اصلي بوده تا پايان سال تحويل خواهيم داد. طول اين ريلها 837 كيلومتر است كه اين ميزان در يك سال، هيچگاه افتتاح نشــده، درحاليكه راندمان ريلسازي در كشور از اول انقلاب در دولتهاي مختلف تاكنون، 158 تــا 200 كيلومتر اســت؛ بنابراين ســاخت 800 كيلومتر در يك سال، واقعا كار بزرگي است.

وضعيت زيرســاخت در رابطه با كشورهاي همسايه به چه صورت بوده است؟

در مرزها هدفگذاري كرديم كه كريدور شمال به جنوب كه قزوين به رشت و آستاراست را تكميل كنيم و به آذربايجان وصل شويم. قطعه اولش هم قزوينرشت اســت كه امســال افتتاح خواهد شد. مابقي را هم بايد بســازيم كه بتوانيــم به آذربايجان متصل شويم. در مرز عراق هم از طريق كرمانشاه و خسروي بايد به اين كشــور همسايه وصل شــويم. امسال به كرمانشاه ميرسيم. كرمانشاه به خسروي هم با روند بسيار خوبي در حال كار هستيم و اميدواريم در چهار ســال آينده به مرز عراق برسيم و اگر به شبكه ريلي عراق وصل شــويم، ميتوانيم از آنجا به شبكه ريلي سوريه و بندر لاذقيه برويم كه شرايط ترانزيت را براي ما در درازمدت مهيا خواهد كرد. اميدواريم شــرايط عراق و ســوريه آرام و مســير جديدي براي ما ايجاد شــود. از ســرخس و اينچهبرون هم به تركمنستان وصل هســتيم. به افغانســتان هــم از طريق هرات وصل ميشــويم كه تا مرز خودمان را ساختهايم. در خاك افغانســتان هم تا شمعتيغ تعهد ايران است و از شمعتيغ تا هرات را كشور افغانستان بايد بسازد كه در حال مكاتبه هستيم. كار مهم ديگري كه در دستور كار دولت روحانــي قرار گرفته و به محروميتزدايي و امنيت در منطقه كمــك ميكند، افزايش ظرفيت بندر چابهار، پيگيري مســير ريلي از چابهار به سمت زاهدان و بيرجند و مشهد است؛ يعني كريدور شمال به جنوبشرق كشور كه مسير ريلي نداشتيم. اگر اين مسير را ايجاد كنيم هم به درياي عمان وصل شويم هم ترانزيت كشورهاي چين و هند را به آسياي ميانه، افغانستان و پاكستان خواهيم داشت.

ايــن پروژه چنــد درصد پيشــرفت فيزيكي داشته؟

كل پروژه در دولت كنوني شروع شده و حدود 24 درصد پيشــرفت فيزيكي داشته. با روند بسيار خوبي در حال كار هستيم و اميدواريم با جذب سرمايهگذار خارجي كه هم چين و هم هند براي همكاري اعلام آمادگي كردهاند، بتوانيم ســريعتر كار را پيش ببريم. حدود هزارو 370 كيلومتر طول ريلگذاري است كه حدود 10 هزار ميليارد اعتبار نياز دارد. قسمت اول كه چابهار به نيكشهر بوده در حال انجام است.

علت كندي يا توقف برخــي پروژههاي ريلي كشور در دوران تحريمها چه بود؟

يكي از مشــكلات در شبكه ريلي اين بود كه توليد ريل در كشــور ما صورت نميگرفــت. الان ذوبآهن بهصورت آزمايشــي نسبت به ساخت ريل آغاز به كار كرده، امــا هنوز به توليد انبوه نرســيده. ورود ريل در سالهاي قبل به كشور گره ديگري بود. يك گره بحث تحريمهــا بود و گره ديگر تأميــن اعتبار. بايد پول نقد ميداديم كه ريل وارد كنيم. يكي از دلايل توقف شبكه ريلي اين مسائل بود. خيلي جاها زيرسازي آماده بود اما ريل نداشــتيم. دليل اينكه الان روزي پنج كيلومتر ريلگذاري ميكنيم اين اســت كه ريل را آماده داريم. تراورس)ريلبند( و ســاير كارها در داخل كشور توليد ميشــود. سال گذشته فاينانســي با كشور هند انجام داديم و اين كشور حدود دو هزار كيلومتر ريل راهآهن ايران را فاينانس كرد و امســال آغاز به واردات ريل از هند كردهايم؛ به گونهاي كه در زمينه ســرعت تخليه از كشــتي با مشكل مواجه هســتيم. منابع مالی در همه مسيرهاي ريلي تزريق ميشوند و در بحث ريلي هيچ مشكلي نداريم. چون فاينانس هم هست بحث منابع مالي حل شده و ميتوانيم در برنامه زمانبندي مشخصي برنامهريزي شبكه ريلي را انجام دهيم.

برخی منتقدان میگويند چرا ريل از خارج از كشــور وارد میكنيم. مگر توان ساخت آن را در كشور نداريم. پاسخ شما به اين منتقدان چيست؟

در ســاخت ريــل، تكنولوژی خاصی نياز اســت، اما در دنيا پنج، شــش كارخانه بيشتر نيست كه ريل توليــد میكند. هنــد، تركيه و اتريــش در اين زمينه فعال هستند. اما بههرحال چون شبكه ريلی گسترده شــده و متروها هم كمكم فعال میشوند، نياز كشور است كه خط توليد داشته باشيم. وقتی 200 كيلومتر در ســال ريلگذاری يک كارخانه میتواند خط توليد داشــته باشد. الان در اين زمينه سرمايهگذاری شده و در ذوبآهن اصفهان، خط توليدی احداث شده و به توليد آزمايشی رســيده و ما آماده هستيم كه از آنها خريد كنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.