حادثه معدن يورت بهانهای برای زيرسؤالبردن دولت

Shargh - - اقتصاد -

شــاتا:

هر چند رعايتنكــردن اصــول ايمنی در اســتفاده از اســتارتر لوكوموتيو، عامــل وقوع حادثه معــدن زمســتانيورت آزادشــهر بــود، امــا برخی چهرههای سياسی و رسانههای منتقد، در ادامه روند زيرســؤالبردن عملكرد دولت، با دســتاويز قراردادن اين حادثه تلخ، ســعی در ناتوان جلــوهدادن دولت يازدهم برای بهرهبرداریهای سياسی خود دارند. در خبــری، عضو كميته ويژه مجلس، علت وقوع حادثه ريزش معدن زمســتانيورت را كوتاهی و عملنكردن وزارتخانههای صنعت، معــدن و تجارت و همچنين كار، رفاه و تأمين اجتماعی بــه وظايف نظارتی خود، ذكر كرده است! هر چند معدن يورت آزادشهر استان گلستان كاملا خصوصی است اما وزير صنعت، معدن و تجارت در دقايق اوليــه وقوع حادثه به همراه وزير كار، رفاه و تأمين اجتماعی در كوتاهترين فاصله زمانی، بنا به دســتور رئيسجمهور و معاوناول ايشــان به محل حادثه رفتند. اما در همان ساعات ابتدايی وقوع ايــن حادثه تلخ و دردناک، كميتــه حقيقتياب برای بررسی علت اصلی حادثه تشكيل شد و علاوه بر آن، كميتهای موسوم به كميته رسيدگی به مسائل انسانی برای رسيدگی به مسائل درمانی، بيمهای و معيشتی بازماندگان و خانوادههای معدنكاران در جهت كمک به آنهــا به صورت اضطراری تشــكيل جلســه داد. صدور احكام دريافت مســتمری بــرای خانوادههای بازماندگان، اعطای بيمه بیكاری به كارگران معدن تا زمان بازگشايی مجدد معدن يادشده، پرداخت هزينه تدفين جانباختگان اين حادثــه و در نهايت توافق با شركت بيمه آسيا برای پرداخت بيمه مسئوليت كه با نامه تشــكرآميز خانوادههای جانباختگان و كارگران از رئيسجمهورهمراه شــد، از مهمترين مواردی بود كه در دســتور كار كميته رســيدگی قرار گرفت كه با بررســیهای انجامشــده با بيشــترين درصد محقق شــدند. اما جالبتر آنكه برخی از اين رسانهها با درج اخباری غيركارشناسانه درخصوص استشمام بوی گاز از يک روز قبل، ادعايی عوامانه را مطرح میكنند. اين در حالی اســت كه گاز متان بــه هيچوجه بو ندارد و اگر گاز خانگی توســط بو قابل تشــخيص اســت، به دليل مواد افزودنی اســت كه بــرای حفظ ايمنی به آن میزنند. همچنين معدن زمســتانيورت آزادشهر علاوه بر گازســنجهای قبلی كه بــه آن مجهز بوده، در آن مقطع زمانی گازســنجهای ديجيتال نيز تحويل گرفته بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.