شهر یادگیرنده و رسالت مدیریت شهری

Shargh - - جامعه - دکتر احمد دنیامالی

همانطورکه ســازمانها برای بقا و واکنش در برابر تغییرات نیازمند یادگیری هستند، شهرها هم بهمنظور رفــع چالشهای پیــشرو باید یادگیری خــود را افزایش دهند. یک شــهر یادگیرنده مانند یک ســازمان یادگیرنده نیازمند فضایی اســت تا از طریق محاوره و بازخورد، یادگیری فردی و گروهی را توسعه دهد )ملایی، ۱6:۱۳۹۱(. یادگیری شهری فرایندی است که رفتار شهروندان را در جهت پاسخ درســت به محیط شهری، جهت میدهد و به آنها این توانایی را میبخشد که در موقعیتهای مختلف زندگی، با انعطافپذیری کامل عمل کنند؛ در همین راســتا در یک جامعه که یادگیری مادامالعمر یک واقعیت اســت، یادگیری برای هرکس، در هر زمان و در هر مکان در دســترس خواهد بود. همه مردم در این جامعه یادگیری را میپذیرند و میکوشــند بهطــور فعال دانش و مهارتهای خود را در طول زندگیشان توســعه دهند از راهی که: ۱. به رونق اقتصادی و اســتانداردهای بالای زندگی و کیفیت زندگــی منجر میشــود، 2. زندگی مــردم را غنی میکند و یک حس غایــی و کمال فراهم میآورد، ۳. به یک جامعه مقاوم و ایمن ختم میشود.

امروزه دولتهای محلی با چالشهای مربوط بــه تکنولوژیهای جدیــد، اقتصاد دانــش، تنوع فرهنگی و پایداری زیستمحیطی روبهرو شدهاند. در همین راستا ظهور شهرهای یادگیرنده بهعنوان مکانی مناسب برای یادگیری مادامالعمر و بستری ایدهآل برای آموزش شــهروندان خلاق انکارناپذیر اســت و تحقق شهرهای خلاق را نوید میدهد که بــا تکیه بر نیروی پایدار خلاقیت، زمینه مشــارکت داناییمحور شهروندان و تولید مادامالعمر دانش را فراهم میکند؛ بنابراین براساس این رابطه متقابل و با ترکیب دانش مستمر شهر یادگیرنده و خلاقیت شــهر خلاق دستیابی به شــهر پایدار میسر خواهد شد. همچنین ناکارآمدی شیوههای سنتی مدیریت شــهری و شــیوههای متمرکز برنامهریــزی، دیگر پاسخگوی ذهن خلاق شهروند قرن بیستویکمی نخواهد بود و روشهایی لازم است که بر مشارکت مــردم در عرصــه اداره شــهر متکی باشــد و این مشــارکت به توانایی شــهروندان در ارائه ایدهها و نوآوریها بســتگی دارد که جــز از طریق آموزش درست و یادگیری پیوسته محقق نخواهد شد.

شهر میتواند یک وســیله قوی برای آموزش، بلــوغ و مســئولیتپذیری، زندگــی جمعــی و شــهروندی، طرحریــزی و ارزشگــذاری زندگی، ظرفیت همکاری در مکانهــا و زمانهای موجود باشــد. تعریف اشــکال جدید یادگیری کــه باید با انتظارهای بالا مرتبط شود، میکوشد نهتنها تعلیم بهروز و حرفهای را تضمین کند، بلکه ترویج آگاهی از شــهروندی فعــال، بــرای مشــارکت در زندگی اجتماعی، توسعه مکانهایی که شهروندان مسئول فرایند یادگیری مادامالعمرشــان باشــند و بتوانند دانش مفیــد برای زندگــی اجتماعی بهتــر را به دســت آورند، تضمین میکند. به عبارتی شهرهای دانشی و به تبع آن شهرهای یادگیرنده محیطهایی برای کســب دانش، بــروز خلاقیت و شــهروندی فعال هســتند، زیرا شــهروندان در اینگونه شهرها بهطــور دائم بر دانش خود از طریق مشــارکت در فرایندهای یادگیری مادامالعمر میافزایند، بدیهی است پرداختن به شهرهای خلاق بهعنوان نتیجه و خروجی شهرهای دانشبنیان و...

ادامه در صفحه 17

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.