«زنان» در برابر آلیا

Shargh - - جامعه -

شــهرزاد همتی:

در پی اظهارات هفته گذشــته فاطمه آلیا، نماینده پیشین مجلس شــورای اسلامی، در زمینه مفاد برنامه کاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاســتجمهوری با دفتر صنــدوق جمعیت ملل متحد در تهران و ارائه فهرستي از سوی این معاونت از زنان مطلقه 20 تا 25 سال به ســازمان ملل به منظور اعزام به آنتالیا، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده گفت: پیگیری قضائی و شکایت از اظهارات و ادعاهای سراسر کذب و خلافواقع فاطمه آلیا را از طریق معاونت حقوقی ریاســتجمهوری به جریــان انداختهایم و پیگیریهای لازم را تا مختومهشــدن این پرونده انجام میدهیم.

داســتان از یک کلیپ کوتاه که در کانالهای تلگرامی اصولگرایان انتشار یافت، شروع شد. فاطمه آلیا نشسته روی صندلی، پشتش تابلویی که دولت کار و کرامت، شعار ابراهیم رئیسی را تبلیغ میکرد در حال سخن گفتن بود. در این کلیپ یک دقیقهای فاطمه آلیا مدعی میشــود معاونت امور زنان و خانواده ریاســتجمهوری در یک کار مشــترک با صندوق جمعیت سازمان ملل، زنان مطلقه را برای کار به آنتالیا میفرستد.

در همان ساعات اولیه انتشار این فیلم، شهیندخت مولاوردی در بیانیهای اعلام کرد که این دروغها را از سوی آلیا پیگیری خواهد کرد. در بخشهایی از این بیانیه آمده بود: «اگر برادران!!! بازنشرکننده این گفتوگو مدعی هستند کــه در جریان این اقــدام معاونت در آن زمان بودهاند که باید کلاهشــان را بالاتر گذاشته و بر شرف و غیرتشان درود فرستاد که تاکنون دم برنیاوردهاند! وگرنه با چه مجوز اخلاقی و شرعی به خودشان اجازه میدهند با انتشار این یاوهگوییهــا که زاییده ذهنهای متوهم و مالیخولیایی اســت جامعه را در معرض ناامنی روانی قرار دهند؟ واقعا در این اتاق فکرهایی که با هزینههای گزاف تشــکیل شــده چه میگذرد؟ اگر ماحصل فکرهایشــان این سناریوها باشد، باید گفت بیش از آنکه شعور مخاطب را نشانه رفته باشد، از شیرینی عقلهایشان پرده برمیدارد !».

روز گذشــته مولاوردی در گفتوگویی با ایســنا از شکایت معاونت امور زنان و خانواده از آلیا خبر داد. مولاوردی اظهار کرد: «ما به طور جدی پیگیر این موضوع هستیم و آلیا باید مستندات لازم را برای اثبات ادعای کذب خود بــه دادگاه ارائه دهد. او با اظهارات خود توهین آشــکاری به زنان مطلقه و سرپرســت خانوار کرده اســت که عزتمندانه بار سنگین زندگی را بر دوش میکشــند و از ســوی دیگر کرامت زنان ایرانی را زیر سؤال برده است. اینکه یــک زن چنین نگاه و تفکری نســبت به همنوعان خود دارد، آن هم کســی که نماینده تفکری اســت که ادعاهایشــان درباره حمایت از زنان سرپرست خانوار گوش فلک را کر کرده اســت، جای تأســف بسیار دارد. در ثانیههایی از ویدئوي منتشرشــده از فاطمه آلیا مشخص میشود که این ویدئو در ستاد یکی از نامزدهای انتخابات ضبط شده است. ما انتظار داشتیم عفت شریعتی رئیس ســتاد زنان نامزد مذکور، موضع خود را بیان کرده و انتساب اظهارات آلیا به این کاندیدا را رد کند، اما متأسفانه پس از انتشار این کلیپ تاکنون این اتفاق نیفتاده است».

کار مشترک صندوق جمعیت سازمان ملل و معاونت زنان چه بود؟

به گفته مولاوردی برنامه کاری مشــترک معاونت امــور زنان و خانواده با دفتر صندوق جمعیت ملل متحد در چارچوب پنجمین برنامه کشــوری انجام شده است. پنج دستگاه طرف قرارداد این برنامه بودهاند. معاونت امور زنان و خانواده بهعنوان برونــداد پنجم و تحت نظارت کمیته راهبری ملی آخرین دستگاهی بود که این برنامه را امضا کرد. ما از ابتدای شروع همکاری خــود با دفتر جمعیت ملــل متحد در تهران روند کاری خــود را بهگونهای شفاف اطلاعرسانی کردهایم. در پی انعقاد این برنامه اطلس وضعیت زنان و خانــواده را در چارچوب پنجمین برنامه کشــوری تدوین کردهایم علاوه بر آن نخســتین نشســت منطقهای ترویج همکاریهای شبکهای را در مشهد براســاس اطلس وضعیت زنان و خانــواده برگزار کردیــم. دو دوره کارگاه آموزشی را نیز برای کارکنان معاونت امور زنان و خانواده برگزار کردیم. سفر مطالعاتی به فنلاند با حضور مدیران و کارشناســان حــوزه زنان و خانواده در اســتانها و دســتگاهها و ســازمانهای مردمنهاد یکی دیگر از اقدامات انجامشــده در راستای برنامه امضاشده با صندوق جمعیت ملل متحد بود. علاوه بر آن گروهی کارشناس، گزارشی تحلیلی راجع به زیرگروههای مربوط به سرپرستی خانوار در ایران و تغییر الگوی آن تهیه کردهاند. البته هیچگونه اطلاعاتی، حتی یک سطر نه به سازمان ملل و نه به دفتر صندوق جمعیت ملل متحد در ایران ارائه ندادهایم و اگر کسی ادعای ارائهشدن این اطلاعات به ســازمان ملل متحد را دارد، باید آن را ثابت کند». اما مسئله به همین جا ختم نمیشود. پیگیری یک هفتهای خبرنگار «شرق» برای گفتوگو با فاطمه آلیا به جایی نرسید، او عنوان کرد با روزنامه «شرق» مصاحبه نخواهد کرد و این فایل ویدئویی را نیز تکذیب نکرد. پیش از این صحبتهایی از فاطمه آلیا، زمانی کــه نماینده مجلس بود مبنی بر اینکه کار زن بچهداری و خانهداری اســت و نباید به اســتادیوم برود در رسانهها منتشر شد که آلیا آن را تکذیب کــرده بود؛ اما این بار در گفتوگو با «شــرق» حتی حاضر به تکذیب یا تأیید این کلیپ نشد.

مسئلهاي که بسیار در این ماجرا مهم است، در ابتدا مسئله صحت یا عدم صحت ســخنان فاطمه آلیا است. اگر سخنان او صحت داشته باشد، بدون تردید معاونت زنان و خانواده باید درباره این مســئله پاســخگو باشد؛ اما در صورتی که این سخنان صرفا یک ضربه انتخاباتی باشد، فاطمه آلیا باید دلایل خود را برای چنین ادعای عجیبی بیان کند. اینکه یک نماینده مجلس پیشین که ســالها در فراکسیون زنان بوده اســت چنین نگاهی به زنان داشته و با نگاهی جنسیتی سعی در بهچالشکشیدن رقیب انتخاباتی خود دارد، بسیار جای سؤال است؛ نگاهی ســنتی که زنان بیوه را صرفا بهعنوان کلیشههای جنسیتی دمدستی و بازاری میشناسد.

خبرنگار «شــرق» برای پیگیری این مسئله و نگاه نمایندگان زن مجلس، داســتان را از پروانه سلحشــوری، رئیس فراکســیون زنان مجلس شورای اســلامی، جویا شد. سلحشوری به «شــرق» گفت: «خود شما هم میدانید که اصلا طرح این مســئله برای تبلیغات انتخاباتی بوده است. خانم آلیا در ویدئوی منتشرشــده در حالی این ادعا را مطــرح میکند که بنر دولت کار و کرامت در کنار ایشــان قرار دارد. ایشــان کار تبلیغاتــی میکنند، اما نه برای معرفی کاندیدای موردنظر خود، بلکه ایشان جملات نامفهوم و بدون معنی را بــر زبان میراند که مخاطب را بهــتزده میکند. این صحبتها بهقدری بیپایه و اســاس اســت که نمیشــود آن را حتی برای لحظهای باور کرد. گفتهاند دروغ را میشود قابل باور هم گفت، اما دیگر نمیشود دروغ اینقدر بزرگ باشــد که هیچکس حتی به ذهنش هم نرســد. بدونشــک اگر خانم آلیا و همفکران ایشــان مستنداتی را در دست داشتند، اول مستندات را ارائه میکردند و بعد حرف میزدند. ایشــان بدون ارائه مستندات بهخصوص در حوزه زنان که منفعل هستند و عملکرد خوبی هم ندارند، متأسفانه به چیزی متوسل میشــوند تا زنان موفق در حوزه زنان را تخریب کنند». سلحشوری در ادامه افزود: «همه میدانیم عملکرد خانم مولاوردی قابلقبول بود و از زنان موفق دولت آقای روحانی هستند. این اتفاق در دوران تعطیلی مجلس اتفاق افتاد و هنوز به صحن نرســیده اســت، ولی نمایندگان زن مجلس نیز دراینباره مصاحبههایی را انجام دادند».

صحبتهای فاطمه آلیا اعتراض کنشــگران و فعالان حقوق زنان را نیز در پی داشــت. ناهید توســلی، فعال حوزه زنان، در این رابطه به «شــرق» میگوید: «به نظر من این مســئله درحالحاضر بیش و پیش از آنکه مورد اعتراض جامعه زنان ایران باشــد باید از ســوی نهادهــای دولتی و بهویژه «رجال سیاســی» مورد بررســی، نقد و اعتراض قرار بگیــرد. من در حیرتم که مردان مســلمان و غیرتمنــد ایران، چگونه حاضرنــد چنین اتهامهایی را بپذیرند و در برابر آن ســکوت کنند. خانم آلیا که خودشــان زمانی برای حفظ حرمت زنان و نیز حفظ حرمت جمهوری اسلامی بر کرسی نمایندگی مجلس نشســته بودند و بههرحال از ارکان نظام هستند، چگونه حاضرند بــا چنین تهمتهایی منافــع و حیثیت و آبروی ایران و اســلام و نیز منافع جمهوری اســلامی ایران را به بازی بگیرند؟ شــکی نیست که مطرحکردن چنیــن تهمتهایی، آن هــم در این زمان و در این روزها، اهدافی سیاســی اســت. تخریب دولتی کــه با تأیید همه نهادهای نظارتــی و با رأی مردم و از همه مهمتر با تنفیذ رهبــری نظام به روی کار آمده و خدماتش با توجه به امکاناتی که در اختیار داشته اظهرمنالشمس است، آیا کاری اخلاقی و اسلامی اســت؟». وی افزود: «بدیهی است پیگیری تهمتهای اینچنینی باید از ســوی قوه قضائیه با درخواست ارائه ســند و مدرک صورت بگیرد، اما اینکه چرا نهادهای مســئول، پیگیر چنیــن اتهامهایی که بیش از آنکه خانم مولاوردی را زیر ســؤال ببرد، نظام اســلامی، دولت و حاکمیت را زیر ســؤال میبرد و با آبروی نظامی که داعیــه دینداری و حفظ حرمت زنان و خانواده برایش یکی از مهمترین داعیههاست بازی میکند! اینکه چرا هسته مرکزی و اصلی این اتهام، زنان جوان مطلقه یا شــوهر ازدستداده هستند و با نگاهی اینســان غیرانسانی، اخلاقی و غیراسلامی، مشخص نیست! آیا تبلیغ سوء و تنزل شخصیت و تقلیل حقوق انسانی زن همسر ازدستداده و گزینش او برای کاری غیراخلاقی کاری است که از سوی خانمی مسلمان و با ایمان پذیرفتنی است؟ آیا انتساب چنین کار کثیف و غیرانسانی به بانویی مؤمنه و دینــدار، تحصیلکرده و حقوقدان که از ســوی ریاســت اجرائی کشوری اسلامی برای حفظ حقوق انسانی زنان مسلمان ایران، برگزیده شده است، با هیچیک از مؤلفههای جمهوري اسلامی ایران میتواند هماهنگی داشته باشد؟ بعید به نظر میرســد چنین اتهامی، حتی از سوی هر ایرانی ضد انقلاب و ضد دین، به یکی از اعضای زن در دولت زده شــود. مهمتر از آن حتی آنان که با همه هستی جمهوری اسلامی ایران مخالفاند و نزدیک 40 سال است هرچه نسبت ناروا بوده به این حکومت روا داشتهاند، راضی نمیشــوند به زنان مظلوم و مســلمان همسرازدستداده میهنشان که در حاکمیت مرد/ پدرسالارانه «بیوه» خوانده و نامیده میشوند اینگونه تهمت بزنند. چنین نگاه و برخوردی به زنان هموطن از ســوی زنی که خود داعیه مؤمن و مسلمانبودن دارد، بسیار دردناک و ناپذیرفتنی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.