انصراف 3 عضو اصلاحطلب شورا

Shargh - - جامعه -

ایسنا:

درحالیکه ســه روز بــه برگزاری انتخابات پنجمین دوره شــورای اســلامی شــهر تهران، ری و شــمیرانات باقی مانده است، برخی کاندیداها به نفع لیســتها یا به دلایل دیگری از ادامه شــرکت در این انتخابات به عنوان کاندیدا انصــراف دادهاند. محمد حقانــی، علــی صابری و ولــیالله شــجاع پوریان از اعضای اصلاحطلب چهارمین دوره شــورای اسلامی شــهر تهران هر یک با انتشــار متنــی، انصراف خود را از کاندیداتــوری انتخابات پنجم اعــلام کردند و به نفع لیســت منتخب شــورای عالی سیاســتگذاری اصلاحطلبان از این انتخابات کنار کشیدند.

محمــد حقانی در بخشــی از پیام خــود بر لزوم حمایــت از لیســت واحــد منتخــب شــورای عالی سیاســتگذاری اصلاحطلبان تأکید کرده و میافزاید: از نیروهــای خدوم و خدمتگزار در شــهر که حقیر را شایسته رأی خود میدانســتند تقاضا دارم قویا برای رأیآوری لیست واحد شــورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبــان از هیچ تلاشــی فروگــذار نکنند. علی صابری نیز در بیانیه خود گفته اســت: ممکن اســت همه ما نقدهایی به فهرست و نحوه توزیع جایگاهها میــان احــزاب و گروههــا و نیز نماینــدگان اصناف و گروههای اجتماعی داشــته باشیم، اما شخصا خود را به عملکرد تشکیلاتی متعهد میدانم و رأیدهندگان را دعــوت میکنــم به کلیت فهرســت پیشــنهادی رأی دهند تا شــورایی یکدســت و مقتدر ایجاد شده و متعاقبا امکان مســئولیتخواهی و پرسشــگری از احزاب و جریانها به جای افراد وجود داشــته باشد. شجاع پوریان نیز با تأکید بر حمایت از لیست منتخب شــورای عالی سیاســتگذاری اصلاحطلبــان گفته است: در این شــرایط، مهمترین رسالت امروز فعالان سیاســی و اجتماعی، در یک کلمه «نجــات تهران» اســت؛ اما این مهم محقق نمیشــود، مگر در سایه همدلی، یکپارچگی و انســجام نیروهای اصلاحگر و دلســوز برای پایان دادن به 14 ســال سلطه یک تفکر بر مدیریت شــهری کلانشــهر تهران. همچنین لیلا ارشد فعال اجتماعی نیز با انتشار بیانیهای از انصراف خود از حضور در رقابتهای انتخاباتی شــورای شهر تهران خبر داد. او در این بیانیه نوشــت: «امروز پس از حــدود 40 روز به دلیل موانع و محدودیتها، باوجود همــه نقدهایی که به ســازوکار انتخاباتــی نخبگان اصلاحطلب دارم، انصراف خود را از شــرکت در این انتخابات را به مصلحت منافع ملی دانسته و انصراف میدهم. اما بهعنوان یک شــهروند مسئول با شرکت در انتخابــات و همراهی با جریان اصلاحات، روزی را امیــد دارم که مردم نمایندگان بیواســطه خود را در کنار سیاستورزان حرفهای در مدیریت جامعهای که در آن زندگــی میکنند، انتخاب کنند؛ دســتیافتن به سازوکارهایی مشخص برای این هدف را مطالبه مورد تأکید خود و همراهانم میدانم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.