حقوق شهروندی، آرمان ایرانی دستاورد روحانی

Shargh - - جامعه -

در هفتههــای اخیــر برخــی نامزدهــای محترم انتخابات ریاســتجمهوری در برنامههای تبلیغاتی خویش ســعی در کماهمیت جلوهدادن این منشــور داشــتهاند و اجرانشــدن آن را در مقام عمل از طرف دولت یازدهم خاطرنشــان کردهانــد؛ اما واقعیت این اســت که حتی اگــر دولت یازدهم هیــچ گامی برای اجرای این منشــور برنداشته باشد، صرف تصویب آن بهعنوان یک ســند دولتی و رونمایی از آن گام مهمی برای شناســایی حقوق شــهروندی و تحقق عدالت اجتماعی اســت؛ هرچند که کارنامه دولت بهروشنی حاکی از این حقیقت اســت که هــر گامی که دولت برداشته، برای اجرای مفاد این منشور بوده و در واقع پیش از رونمایی آن، عامل به آن بوده است. موفقیت در مذاکرات هســتهای و برداشتن سایه شوم جنگ از ســر کشور علاوه بر تمام آثار و برکات آن، حق صلح و امنیت را به شــهروندان ایران و بسیاری از شهروندان دیگر کشــورها هدیه داد. طرح تحول نظام ســلامت گامــی بینظیــر برای حفــظ حق حیات و ســلامت شــهروندان بوده و مهار تورم لگامگسیخته نیز گامی اساسی در راستای حقوق اقتصادی و رونق کسبوکار محسوب میشــود و بههمینترتیب ســایر اقدامات دولت در چارچوب مفاد منشــور حقوق شــهروندی تطبیقدادنی اســت. اکنون در عصری به سر میبریم که حفظ، تضمین و اجرای حقوق شــهروندی، آرمان هــر ملتی اســت و اگر دولتی موفق بــه اجرای تمام حقها شــود، دولــت موفقتری به حســاب میآید. در واقع حقوق شــهروندی، معیار و میزان ســنجش عملکرد دولتها و رضایتمندی شهروندان محسوب میشــود که دولت دکتر روحانی با برداشتن نخستین گام برای شناسایی و اجرای عملی حقوق شهروندی، نامی نیک و یادگاری نیکوتر از خود بر جا گذاشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.