وضعیت استخدام براساس جنسیت در وزارت آموزشوپرورش

Shargh - - جامعه -

مهر:

رئیــس مرکــز برنامهریزی منابع انســانی و فنــاوری اطلاعات وضعیت اســتخدام براســاس جنســیت در وزارت آموزشوپــرورش را توضیــح داد. اســفندیار چهاربند گفت: جذب نیروی انسانی در وزارت آموزشوپــرورش بــا همه دســتگاههای اجرائی متفاوت اســت. براساس نیازی که داریم باید جذب انجام شــود، نیاز ما در دو جنس دختر و پسر لازمالاجراســت؛ یعنی نمیتوانیــم بگوییم بهدلیل مساوات در وزارت آموزشوپرورش 50 درصد مرد و 50 درصد نیروی زن استخدام میکنیم. رئیس مرکز برنامهریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات تصریح کرد: باید ببینم در دبیرستان پسرانه چه تعداد معلم مرد میخواهیم و در دبیرستان دخترانه چه تعداد به دبیر زن احتیاج داریم. چهاربند با بیان اینکه استخدام براساس جنسیت در نیازسنجی ما کلیدی و حساس است، بیان کرد: در سایر دستگاههای اجرائی جنسیت خیلی اهمیــت نــدارد. لزومــا در آموزشوپرورش بهویژه در دوره متوسطه اول و دوم جنسیت اهمیت دارد. به گفته رئیس مرکز برنامهریزی منابع انســانی و فناوری اطلاعات تا پایان خردادماه سال ۹۶ آزمون اســتخدامی وزارت آموزشوپرورش برگزار میشود. وی افزود: از ســوی ســازمان اداری و اســتخدامی تعداد 10 هزار سهمیه استخدام برای دوره یکساله مهارتآمــوزی و تعــداد چهارهــزارو 500 نفر برای تعهد دبیری قطعی شده است و میکوشیم سهمیه بیشتری دریافت کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.