روزهای هوای سالم تهران به ماه رسید

Shargh - - جامعه -

شــرق:

امروز تعداد روزهای هوای ســالم در تهران به 31 روز متوالی رســید تــا یک ماه هوای تهران در وضعیت ســالم مانده باشد. لیلا نظری، ســخنگوی شــرکت کنترل کیفیت هــوای تهران، دراینبــاره گفت: وزش باد متوالــی و بارشها در یــک ماه اخیر باعث شــد کیفیت هوا در شــرایط اســتاندارد و ســالم تثبیت شــود. به گفته نظری، از ابتدای ســال جاری تاکنون هــوا ۹ روز پاک، 43 روز ســالم و فقط چهار روز ناسالم برای گروههای حساس بوده است. بهاینترتیب هوا در ۹2 درصد روزهای گذشــته امســال از کیفیت لازم برخوردار بوده است. براساس نتایج پارامترهای هواشناسی پیشبینیشده برای ایستگاه مهرآباد، برای برخی ساعات بعدازظهر سهشنبه وزش باد نسبتا شدید )بزرگی بین پنج تا هشــت متر بر ثانیه( از ســمت نواحــی غربی- جنــوب غربی انتظار مــیرود. با افزایش میزان ناپایداری جوی در برخی ســاعات بعدازظهر وزش باد شدید خواهد شد. این شرایط در روز چهارشنبه کموبیش تداوم مییابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.