شهر یادگیرنده و رسالت مدیریت شهری

Shargh - - جامعه -

...و جوامــع یادگیرنــده در عصر خلاقیــت و بروز دانشهای نوین، ضروری به نظر میرسد. شهر خلاق مکانی اســت که در عصر توســعه با تمرکز بر نیروی بیپایــان و فراگیر خلاقیت و مشــارکت داناییمحور شــهروندان و با تأکید بر فراهمکردن منابع و امکانات برای گسترش صنایع خلاق سعی در هرچه بهترکردن کیفیت زندگی در شهرها و بازتعریف هویت شهروندان دارد. مؤسسه یادگیری مادامالعمر یونسکو اعتقاد دارد که یک شهرِ یادگیرنده شــهری است که بهطور مؤثر منابعش را در هریک از بخشهای زیر به کار میبرد: 1. ترویج یادگیــری فراگیر از آمــوزش پایه تا آموزش عالی، 2. باززندهسازی یادگیری در خانوادهها و جوامع، 3. تسهیل یادگیری برای کار و در محل کار، 4. گسترش اســتفاده از تکنولوژیهای مدرن یادگیری، 5. افزایش مزیت و کیفیت یادگیری و پرورش یک فرهنگ یادگیری در طول زندگی، بهطوریکه ]با انجام آن[ قدرت فردی و همبستگی اجتماعی، موفقیت )کامیابی( اقتصادی و فرهنگی و توسعه پایدار ایجاد و تقویت خواهد شد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.