«معلمها» هوشیار باشند

Shargh - - جامعه -

ایســنا: وزیــر آموزشوپــرورش دربــاره کتاب موهنی که برخــی فضاهای مجازی ادعا کردهاند در آموزشوپرورش ارائه و آموزش داده شــده اســت، اظهار کرد: در آموزشوپرورش چنین کتاب درســی یا کمکدرســی وجود نــدارد، این کتــاب نهتنها در آموزشوپرورش که در وزارت ارشــاد هم مجوز نشر نگرفته؛ بنابراین ادعای آموزش این کتاب در مدارس خلاف واقع است. دانشآشتیانی گفت: همچنان که مقام معظم رهبری اســتفاده سیاسی از معلمان را در تعارض با شأن معلم دانستند و فرمودند: معلم، همچون الماسی قیمتی است که نباید آن را بازیچه قرار داد؛ بنابرایــن از فرهنگیان انتظار میرود ضمن دقت در این مقوله نسبت به جریاناتی که این روزها بــه معلم و آموزشوپــرورش ابزارگونــه مینگرند هوشیار باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.