وضعیت تعطیلی مدارس در فردای انتخابات اعلام شد

Shargh - - جامعه -

مهــر:

معــاون مرکــز اطلاعرســانی وزارت آموزشوپــرورش گفــت: تعطیلــی مــدارس در فردای انتخابــات بر عهده مدیران کل اســتانها گذاشــته شــده اســت. زهرا اســماعیلی درباره تعطیلــی مدارس در فــردای روز انتخابات گفت: تعطیلات مدارس به مدیران کل اســتانها واگذار شده است. وی افزود: شــمارش آرا در هر استان بهدلیل جمعیت متفاوت فرق دارد. معاون رسانه مرکز اطلاعرســانی وزارت آموزشوپرورش کشور تصریح کرد: مدیران کل براســاس زمان شمارش آرا مدارس را تعطیل میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.