جواد نکونام؛ سرمربی جدید تراکتورسازی

Shargh - - ورزش -

دیروز خبری جالب فضای فوتبال ایران را تحتتأثیر قرار داد. چندین رســانه از توافق جواد نکونام با باشگاه تراکتورســازی تبریز خبر دادند. نکونام قرار است جانشین امیر قلعهنویی روی نیمکت این تیم پرطرفدار شــود. اینکه نکونام تنها یک ســال پس از خداحافظــی از فوتبال بدون تجربه ســرمربیگری هدایت تیــم بزرگی مثل تراکتورســازی را برعهده بگیرد، غافلگیرکننده به نظر میرسد. کاپیتان سابق تیم ملی در گفتوگو با فارس این خبر را تأیید کرد و گفت: «برای هر شــخصی انتخاب اولین تیمی که قرار اســت به عنوان ســرمربی در آن مشــغول به کار شود، از حساســیت ویژهای برخوردار است. بهخصوص برای بنده که بعد از یک دوره همــکاری پر از تجربــه با کارلوس کــیروش در نیمکت تیم ملی فوتبال ایران و فعالیتی نزدیک به یک دهه در لالیگای اســپانیا و حضور در ســطح اول فوتبال جهان، اینک باید دســت بــه انتخابی مهم و پر از مســئولیت بزنم. شــهر تبریز برای من آشناست. پیش از این قرار بود من در این شــهر به عنوان بازیکــن پیراهن این تیم بزرگ را بــر تن کنم. این دوره مربــوط به زمان حضور آقایان مجید جلالی و تونی اولیویرا بود که به دلیل حضورم در اروپا و موقعیتی که در آن ســالها به عنوان بازیکن داشــتم، میسر نشد. اکنون اگر فرصتی دســت دهد تا در قالب سرمربی قدم به تیمــی بگذارم که عطش موفقیت در آن برابر با عطش و انگیزه وصفنشــدنی خودم در عرصه مربیگری اســت، بیشــک میتوانم از تجاربی که سالها در لالیگا و در کنار بزرگان فوتبال در اروپا کسب کردم و همچنین کار با بزرگانی مانند کارلوس کیروش، برانکو و مربیان ایرانی که ســالها به عنوان بازیکن افتخار حضور در کنار آنها را داشتم، نهایت بهره را ببرم هرچند راه دراز اســت و پرپیچوخم». تراکتورســازی فصل گذشــته در لیگ برتر سوم شد و در فینال جام حذفی هم به نفت تهران باخت. از طرفی این باشگاه با ممنوعیت جذب بازیکن روبهروست. با این اوصاف نکونام کار ســختی در تبریز خواهد داشــت. پس از اینکه عنوان شد امیر قلعهنویی از تراکتورسازی جدا میشود، از فراز کمالوند، یحیی گلمحمدی و عبداله ویســی به عنوان گزینههای مربیگری تراکتورسازی نام برده میشد اما مسئولان باشگاه تبریزی ترجیح دادند به سراغ نکونام جــوان بروند. به نظر میرســد رابطــه خوب جواد نکونــام با مصطفی آجرلــو، مدیرعامل تراکتورســازی در این انتخاب نقش پررنگی داشــته است. گفته میشود نکونام ۳6ســاله آخر هفته با تراکتورسازی قرارداد رسمی خود را امضا میکند. انتخاب یک سرمربی ۳6ساله آن هم بدون سابقه سرمربیگری یک ریســک هم برای تراکتورسازی است و هم برای نکونام. در گذشــته دیده شده بازیکنانی که بلافاصله مربی شدند، نتیجه نگرفتند و این عجله کار دستشان داده است. افرادی مثل علی دایی هم از انتقال سریعشــان از نقش بازیکن به مربی ضــرر نکردند. نکونام که تنها ســابقه چند ماه دســتیاری کارلوس کیروش را دارد، معتقد است حضــور بلندمدت در اروپا و کار با ســرمربیان درجهیــک او را آماده این شــغل مهم کرده است. گفته میشود قرار است دو مربی اسپانیایی او را در تراکتورســازی همراهی کنند. این دو مربی در زمان حضور نکونام در اوساسونا با او ســابقه همکاری داشتهاند. کاظم محمودی هم اخیرا به عنوان سرپرست جدید تراکتورسازی معرفی شده و عباس آقایی همبازی جــواد نکونام در تیم پاس و دســتیار فراز کمالوند در فصل گذشــته که سابقه بازی در تراکتورســازی را دارد، به عنوان دستیار ایرانی نکونام در کادر فنی این تیم مشــغول به فعالیت خواهد شــد. تراکتورسازی با این کادر فنی جدید میخواهد در فصل بعد برای قهرمانی بجنگد. با حضور نکونام در تراکتورســازی تنها تکلیف نیمکت ســه تیم مشخص نیست؛ ذوبآهن، نفت تهران و فولاد خوزستان.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.