تاج: حال فوتبال خوب است

Shargh - - ورزش -

رئیس فدراســیون فوتبال از ساماندهی مناسب و وضعیت خوب فوتبال کشــور در چند ماه گذشته گفــت. مهدی تــاج در این باره توضیــح داد :«:ما در رشته فوتســال و فوتبال ساحلی به سومیجام جهانی رســیدیم که در تاریخ فوتبال کشور سابقه نداشــته اســت. همچنین در ماههای گذشــته دو تورنمنت بینالمللی فوتبال ســاحلی را در بوشهر و یزد میزبانی کردیم که اتفاق بســیار مهمی برای کشــور بوده اســت. در رده جوانان و نوجوانان به جــام جهانی رســیدیم و در بزرگســالان هم برای اولین بار در آســتانه دو بــار صعود متوالی به جام جهانی هســتیم کــه امیدواریم این اتفــاق روز 22 خرداد در ورزشگاه آزادی بیفتد. دستور و تأکید وزیر ورزش و جوانان این اســت کــه در روز 22 خرداد از کلیه دســتاندرکاران، زحمتکشــان و رؤسای قبلی فدراســیون فوتبــال که پایهگــذار این فرایند بودند دعوت شــده و از آنان تجلیل شــود». رئیس فدراســیون فوتبال درباره محل تأمیــن هزینه این اردوهای برونمرزی، گفت: برای تأمین هزینهها دو منبع اصلی داریم. اخیرا کمــک 50 میلیارد ریالی دولت به ما بسیار گرهگشا بوده و این درحالی است که پیشتــر نیز 50 میلیارد ریــال دیگر از دولت به ما تزریق شــده بود که جای تشــکر دارد. اما غیر از این مبالغ، کمکهــای فیفا و حامیان تیم ملی هم بخشی از هزینههای ما را تأمین میکنند. تاج گفت: ما به دنبال میزبانی مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا هســتیم و دراینخصوص مشغول رایزنی و مذاکره با ژاپنیها هســتیم که بهنفع ایران کنار بروند. برای این اتفاق مهم دســتگاه ارشــد دیپلماســی کشور همکاری و کمک قابل توجهی به ما میکند. رئیس فدراســیون فوتبال درباره جلسه دیروز خود با وزیر ورزش و جوانان گفت: گزارشی از مسابقات جهانی مختلــف، کنگره فیفا و AFC به آقای ســلطانیفر داده شــد. بســیار خوشــحالم کــه در کلیپ چند دقیقهای فیفا در این کنگره که مربوط به تمام دنیا بود، ما ســهم مناسبی داشتیم. کسب مقام سومی فوتســال ایران در جام جهانی و همچنین موفقیت بانوان ما در آســیا در این کلیپ برای حاضران این نشســت بینالمللی نمایش داده شــد که نشان از شرایط مطلوب فوتبال ایران در حوزه جهانی دارد. همچنین خسرو براتی و وثوق احمدی صاحب دو کرســی مهم در بخش حقوقــی و تعیینوضعیت فیفا شــدهاند که موفقیت بســیار مهمــی برای ما است. شــعار رئیس فیفا «اینفانتینو» این است که فوتبال همیشــه اولین اســت و ما هم به دنبال آن هستیم. تأکید جدی وزیر ورزش و جوانان نیز مبارزه با فســاد و بازیکنســالاری در فوتبــال و همچنین تعیینتکلیف پروندههای باز ما در فیفاست.

رئیس فدراسیون فوتبال تأکید کرد: ما نمیگوییم که هیچ پروندهای نباید در فیفا داشته باشیم اما آن پروندههایی که حکم برایش صادر شده و محکوم به پرداخت هستیم باید هرچه سریعتر تعیینتکلیف شــود. بهزودی جلســهای با حضــور وزیر ورزش و معاونان ایشــان درباره آینده لیگ، باشــگاههای کمتــوان از نظر مالی، وضعیت داوری، حق پخش تلویزیونی و ســایر موارد خواهیم داشــت. رئیس فدراسیون فوتبال در پایان درباره فراهمشدن زمینه حضــور خانوادهها و بانوان در ورزشــگاهها گفت: در گزارش «اینفانتینو» اشــاره شــده اســت که 51 درصد جمعیت دنیا بانوان هســتند و باید تلاش و برنامهریزی برای این قشــر عظیم در فوتبال داشته باشــیم که ما بــا برنامهریزی دراین بــاره حتی به قهرمانی فوتسال بانوان آسیا هم رسیدیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.