ناصر گیوهچی درگذشت

Shargh - - ورزش -

پیشکسوت کشتی آزاد ایران روز گذشته به دلیل بیماری در 86سالگی دار فانی را وداع گفت.

یکــی از کشــتیگیران بنــام دســته 62 کیلوگرم ایــران، در بازیهــای المپیک و یکی از ســریعترین آنهــا در عصر خــود، ناصــر گیوهچی اســت. او در فاصلــه ســالهای 1952 تا 1956، عضــو تیم ملی بود و در حالــی از صحنه قهرمانی کنار رفت که اگر آســیبدیدگی دســت، آزارش نمیداد، میتوانست تا بازیهای المپیــک 1960 رم، در خدمت تیم ملی عضوی باارزش و افتخارآفرین باشد. در سال 1۳۳0، باشــگاه تاج از تیم کشتی دمیراســپورت ترکیه برای انجام چنــد مســابقه در رشــتههای آزاد و فرنگی دعوت کرد. در این مسابقهها، گیوهچی برای اولینبار در تهران، مقابل یک کشــتیگیر خارجی قرار گرفت. مســابقه او با قدیر تومرق در پایــان وقت قانونی به نفع ناصر گیوهچی تمام شد.

المپیک 1952 هلســینکی، اوج کار گیوهچی بود. او در کنار 20 کشــتیگیر دیگر روی صحنه مســابقه کشــتی آزاد بازیها رفت. قرعــه او 20، ولی معدل کارنامهاش 19 بود؛ زیرا نمره 20 به بایرام شیت داده شــد که به نشان طلا دســت یافت. هال، کشتیگیر انگلیســی، منگاو هندی، عبدالفتاح عیاوی مصری، ریســابورو تومی ناگا ژاپنی، همه در مقابل گیوهچی نتیجه را با امتیاز واگذار کردند. گیوهچی با پنج نمره منفی در نهایت با امتیاز، مغلوب بایرام شــیت شــد و به نشــان نقره بازیها دســت یافت. جوســیاهن ســن آمریکایی هم سوم شــد. مدال برنز بازیهای آســیایی 1958 توکیو از دیگر افتخارات مهم اوست. گیوهچی همچنین بارها در کسوت داوری، در صحنه بازیهای المپیک )1968( و جهانی )1961 و 1962) قضاوت کرده و تا درجه ممتــازی بینالمللی پیش رفته است. او در مسابقههای جهانی 1966 و 1969 کــه در آنها به نشــان طلای جهانی دســت یافتیم، مربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران نیز بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.