حمایت امیر قلعهنویی از روحانی

Shargh - - ورزش -

امیر قلعهنویی، پرافتخارترین سرمربی تاریخ لیگ برتر ایــران، هم حمایت خودش از حســن روحانی را اعلام کرد. قلعهنویی ســرمربی تراکتورســازی با انتشار عکس خود در کنار رئیس دولت اصلاحات و نوشتن متنی در اینستاگرامش عنوان کرد که به حسن روحانــی رأی خواهد داد. در متــن قلعهنویی آمده است: «مشارکت؛ بازگشت یا ادامه؛ اعتدال، انتخاب، تحلیــل، تصمیم و... . تمام این واژهها تا وقتی اعتبار دارند که شما لب به سخن باز نکرده باشی. تصمیم انتخــاب اصلح ما توصیههای شماســت. هر بار به انتظار میایســتیم تا صدایتان از شیشــهها بگذرد و روشنمان کند که مثل مربیان محروم از نیمکت، آن بالا ایســتادهاید پشت جایگاه شیشهای و ما این پایین چشــمانتظار فرامین تاکتیکی. صدایتان را شنیدیم و برگههای رأیمان با دســتهای شریف و نجیبتان پر شــد. به روی چشم، بنفش میپوشیم. چند سالی اســت هیچ رنگی به قامتمان خوش ننشسته مگر آنکه شــما گفته باشــی». پیشازاین هم بسیاری از چهرههای سرشــناس ورزش ایران از جمله علیرضا منصوریان، علی دایی، علی کریمی، مهدی رحمتی، خسرو حیدری، سیدجلال حسینی، علیرضا بیرانوند، حسین ماهینی، بهداد ســلیمی، سردار آزمون، زهرا نعمتی، ســاره جوانمــردی، احســان قائممقامی، مجتبی عابدینی، تیمور غیاثی، فرشته کریمی )ستاره فوتسال بانوان(، محمود خوردبین، حمید درخشان، رحمان رضایی، فرامرز ظلی و... به حمایت از دولت یازدهم پرداختند. درهمینراســتا بیش از هزارو ۴00 ورزشــکار ایران هم با انتشار نامهای عنوان کردند به روحانــی رأی میدهند. در ادامــه حمایت خانواده ورزش از حســن روحانی، شهربانو منصوریان بانوی ووشــوکار دارنده سه مدال طلای جهان مدال طلای خود را در اصفهــان به روحانی اهدا کرد. باشــگاه ســپاهان هم رسما حمایت خود را از حسن روحانی اعلام کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.