بیستوپنجمین قهرمانی کشتی آزاد در آسیا

Shargh - - ورزش -

تیم ملی کشــتی آزاد با کســب سه مدال طلا، یــک نقره و چهــار برنز برای بیســتوپنجمین بار قهرمان رقابتهای آسیا شد. یکشنبه در روز پایانی رقابتهای قهرمانی آســیا که در دهلینو برگزار شــد، نمایندگان کشــورمان در چهار وزن دوم به مصاف حریفان رفتند که یدالله محبی در وزن 125 کیلوگرم بــا پیروزی در فینال مقابل حریف هندی، مدال طلا را از آن خود کرد. او در کشــتی نخست بــا نتیجه 11 بــر صفر مقابل های شــانگ از چین به پیروزی رســید. در دور دوم زولبو ناتساگسورن، نایبقهرمان 201۴ آســیا از مغولستان را با نتیجه 5 بر یک شکســت داد و به مرحله نیمهنهایی راه یافت. محبــی در این مرحله مقابــل کانگ جین نــام از کرهجنوبــی با نتیجه 8 بــر 8 و ضربه فنی به پیروزی رسید و فینالیست شد. قهرمان آسیا در دیدار پایانی، به مصاف ســومیت از هند رفت که بــا نتیجه 6 بر 2 مقابل حریف به پیروزی رســید و مــدال طــلا را از آن خود کرد. پیــش از این بهنام احسانپور در وزن 61 کیلوگرم و علیرضا کریمی در وزن 86 کیلوگرم به مدال طلا و حامد رشــیدی در وزن 70 کیلوگرم به مدال برنز دســت یافته بودند. ایران که پیش از این قهرمانی خود را مسجل کرده بــود، در روز نخســت موفق به کســب یک مدال نقره از سوی حسین شهبازی در وزن 97 کیلوگرم و سه برنز به دســت اطری، نصیری و تیموری در اوزان 57، 65 و 7۴ کیلوگرم شده بود. ایران با 71 امتیاز بهعنوان قهرمانی سیاُمین دوره رقابتهای قهرمانی آســیا دســت یافت. ژاپن با 55 امتیاز و ازبکســتان با ۴9 امتیاز به ترتیب بر سکوی دوم و سوم قرار گرفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.