بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی

Shargh - - ورزش -

ســومین روز از بازیهای همبســتگی کشورهای اسلامی با کسب دو مدال برنز در رشته ژیمناستیک و تیراندازی پیگیری شد. دیروز، سعیدرضا کیخا و هادی خنارینژاد نمایندگان ژیمناســتیک ایران در دارحلقه بودند که خنارینژاد با کســب امتیــاز 1۳.850 روی سکوی سوم رفت و مدال برنز را کسب کرد. کیخا هم با کســب امتیاز 12.700 به رتبه پنجمی بســنده کرد. این دومین مدال برنز ژیمناســتیک ایران در بازیهای کشــورهای اســلامی بود. پیشازاین ژیمناستهای کشورمان در وسیله ششاســباب برنزی شده بودند. خنارینــژاد همچنیــن در جریان رقابتهــای فینال انفــرادی پارالل دو حرکــت جدید در کتــاب داوری جهانی ژیمناســتیک به نام خود ثبت کــرد که از این پس تحت عنوان حرکت خنارینژاد یک و دو شناخته میشود. ثبت این حرکت در این وسیله برای اولینبار است که در ژیمناســتیک ایران اتفاق افتاده است. در رشته تیراندازی، محمد احمدی در رشته تفنگ بادی 50 متر در مرحله مقدماتی صاحب 200.9 امتیاز شــد و به فینال رســید و در مرحله پایانی در جایگاه ســوم ایســتاد تا به مدال برنز دســت یابــد. کاروان ایران در مجموع تاکنون 17 مدال شــامل چهار طلا، پنج نقره و هشــت برنز کسب کرده و تا روز سوم بازیها در رده چهارم قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.