مشخصشدن ساعت دیدارهای نمایندگان ایران در آسیا

Shargh - - ورزش -

از ســوی کنفدراسیون فوتبال آســیا، زمان و محل برگــزاری دیدارهــای مرحله یکهشــتم نهایی لیگ قهرمانان آســیا مشــخص شــد. به گزارش ایســنا، نماینــدگان ایران در دور رفــت در روزهای اول و دوم خرداد و در دور برگشــت نیز در روزهای هشتم و نهم خــرداد به مصاف حریفان خود میروند. برنامه کامل بازیهای نمایندگان ایران به شرح زیر است: دوشنبه اول خرداد: استقلال – العین امارات – ساعت ۴5:20 – ورزشگاه آزادی سهشنبه دوم خرداد: استقلال خوزستان – الهلال عربستان – ســاعت 20 – ورزشگاه السیب مســقط، پرسپولیس – لخویا قطر – ساعت 19:۳0 – ورزشگاه آزادی دوشــنبه 8 خرداد: العین امارات – استقلال تهران – ساعت 22 – ورزشگاه هزاع بن زاید العین سهشــنبه 9 خــرداد: الهلال عربســتان – اســتقلال خوزســتان – ساعت 22 - ورزشــگاه جاسم بن حمد دوحــه، لخویــا قطر – پرســپولیس – ســاعت 22 – ورزشگاه عبدالله بن خلیفه دوحه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.