دودانگه در کمیسیون فنی اتحادیه جهانی کشتی

Shargh - - ورزش -

علیاکبــر دودانگــه به عضویت کمیســیون فنی اتحادیه جهانی کشــتی درآمد. عضویت دودانگه در کمیســیون فنی اتحادیه جهانی کشــتی، پس از این قطعی شد که این اتحادیه به اعتراض ایران برای تغییر قوانین و مقررات کشــتی رســیدگی و با عضویت یک ایرانی در این کمیسیون موافقت کرد. به نظر میرسد ایران از این پس میتواند در تصمیمات مهم کشــتی دنیا نقش بیشتری داشته باشــد. گفته میشود اداره این کمیســیون بهعنوان مهمترین کمیسیون اتحادیه جهانی، فقــط محدود به روابــط و تصمیمات درون کمیســیونی نیســت و فرصت جدیدی را برای کشتی ایران فراهم میکند. مامیاشــویلی، رئیس فدراسیون روســیه و نایبرئیس اتحادیه جهانی، ریچ بندر، دبیر فدراسیون کشتی آمریکا و نمایندگان کشورهای چین، بلاروس، ایتالیا، کانادا، صربستان و فنلاند دیگر اعضای این کمیسیون مهم و تأثیرگذار هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.