هندبالیستهای ساحلی جهانی شدند

Shargh - - ورزش -

تیم ملی هندبال ســاحلی ایران با کســب عنوان ســومی رقابتهای قهرمانی آســیا، جــواز حضور را در رقابتهای قهرمانی جهان 2018 به دســت آورد. ملیپوشــان کشــورمان در دیدار ردهبندی، با پیروزی 2 بر یــك مقابل ویتنام موفق شــدند جواز حضور در رقابتهای جهانی ســوچی روســیه را بعد از 9 سال کســب کنند. ایران در نیمه اول، 15 بر 10 پیروز شــد. در نیمه دوم، 16 بر 20 ویتنام بازی را در دســت گرفت که در نهایت توانســت در بازی تنبهتن، با حســاب 8 بر 6 تیم برتر میدان باشــد. قطر، عمان و ایران سه تیم صعودکننده آســیایی به رقابتهای هندبال ساحلی قهرمانی جهان 2018 هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.