«آزمون» نامزد بهترین بازیکن لیگ برتر روسیه شد

Shargh - - ورزش -

ملیپــوش ایرانی تیم روســتوف نامــزد بهترین بازیکــن هفته 28 لیگ برتر روســیه شــد. به گزارش تســنیم، خبرگزاری ورزشــی چمپیونات روســیه نام ســردار آزمون، مهاجم تیم روستوف را بهعنوان یکی از 10 نامزد بهتریــن بازیکن هفته 28 لیگ برتر فوتبال این کشــور معرفی کرد که نتیجه نهایی آن بهوسیله آرای هواداران مشــخص خواهد شــد. سردار آزمون در بازی هفته 28 لیگ برتر روســیه برابر روبینکازان با 6۳ دقیقه حضور در میدان دو گل به ثمر رســاند و از خبرگزاری چمپیونات نمره عالی 8.5 دریافت کرد. این نمره با مشــارکت هواداران و آرای کارشناسان این رسانه معتبر ورزشی روسیه در نظر گرفته شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.