همنشيني وزرا و هنرمندان

Shargh - - سیاست -

زینب اسماعیلي:

صندلیهای چرمی سیاه روی سن تالار وحدت چیده شده، قرار نیست تئاتری اجرا شود، موسیقی هم نه؛ اگرچه میکروفونها مثل زمان اجرای موســیقی تنظیم شدهاســت. سه وزیر میهمان برنامه هستند و سه هنرمند. بیژن نامدارزنگنه، محمدجواد ظریف و حســن قاضیزادههاشــمی یکدرمیان، کنار فاطمه معتمدآریا و علی نصیریان بازیگر و پیرنیاکان آهنگساز نشستهاند.

دومین نشســت اهالی فرهنگ و هنر بــا دولتمردان اگرچــه یک میتینگ انتخاباتی نبود، امــا در این روزهای پرالتهاب انتخاباتی هرازگاهی به سمت انتخابات رفت. آنها که روی ســن بودند، از اهمیت انتخاب روز جمعه سخن میگفتند و اینکه مردم ایران هوشیارند و میدانند به چه کســی باید رأی دهند. بیرون ســالن شوخیهای انتخاباتی جریان دارد و هر کســی از تجربه و نگرانی این روزهایش میگوید.

در ابتــداي برنامه وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامي با اشاره به برگزاري دومین نشست اهالي فرهنگ و سیاست گفت: اگر امروز تخریب را در زبان خیلیها میشــنوید، ناشی از این است که تربیت فرهنگی را آموزش ندیدهاند. بداخلاقــی همواره متوجه کوچه و بازار نیســت. گاهی متوجه بزرگان نیز هســت. من میتوانم به عنوان شاهد عینی شــهادت بدهم که آقای زنگنه قهرمان توســعه علمی کشــور و آقای هاشــمی قهرمان ســلامت کشور اســت. همچنین امنیت ملی را آقــای ظریف برای ما به ارمغان آوردهاند. فرهنگ بدون وجود ظرفیتهای بزرگی نظیر امنیت ملی؛ رشد نمیکند.مجریگری برنامه را به مدیرمســئول «شــرق» واگذار کردهاند، به طنز میگوید آنقــدر از برجام بد گفتهاند که خودمــان هم خیالمان برداشــته نباید دربــارهاش حرف بزنیــم. او از همه وزرا میخواهد از تأثیر برجام در حوزه کاریشــان بگویند. اول شیخالوزرا، بیژن نامدارزنگه، وزیر نفت کسی که در حوزه صادرات نفت کاری در اندازه ظریف در مذاکرات هستهای کرد و آنهم متقاعدکردن اعضای اوپک به کاهش سهم تولیدشــان بود، درحالیکه ســهم ایران افزایش یافت. زنگنه از سالهای جوانی و انقلابيگریهایش یاد میکند که علی نصیریان سوپراســتار آنزمان تئاتر و سینما بود. او اما بهسرعت به موضوع میپردازد و شرایط سالهای تحریم را به پرتشــدن ته چاه تشبیه میکند و میگوید: «حتی اگر آقای روحانی غیر از برجام کاری نمیکرد هم من به عنوان یک شــهروند به او مدیون بودم». او روایت میکند که آنقدر توافق را دور از دســترس میدیده که به ظریف میگفته اگر متن توافقی نوشــته شد، بابت هر حرف هــزار دلار میپردازم. ظریــف همینجا به خنده ميگویــد که هنوز هم ایــن پول را نداده اســت. زنگنه حرفهایش را این طــور ادامه داد: «برجام نقطه عطف تاریخی اقتصادی، اجتماعی و سیاســی اســت، وقتی ما کارمان را شــروع کردیم 1.٢ میلیون بشکه در روز صادر میکردیم و حتی قرار بود به ٢00 هزار بشــکه و نفت در برابر غذا برســیم، اما با برجام در چهار ماه آخر سال ٩٥ به ٢.٨ میلیون بشــکه در روز رسیدیم که این گرهی بود که با برجام باز شد. تمام تجهیزات توقیف بود، هر کالایی را ســه بار میخریدیم و قیمت ها هــم ٣0 تا ٤0 درصد گرانتر و هم اصل نبــود». او به حرف آنها که تحریم را نعمت میدانند اشــاره کرد و گفت: ما برای انتقال کالا حداقــل 10 درصد بالاتر هزینه انتقال میدادیم. ســؤال اینجاســت چه کســانی این پــول را میخوردند؛ چراکه قطعا برای آنها نعمت بود و برای مردم نغمت. آن زمان جنس دســت دوم و خراب میخریدیم، اکنون کالاهای توقیفی آزاد شــده و ما توانستیم ســتاره خلیج فارس را راهاندازی کنیم و توانستیم میلیاردها دلار پول خارجی در گاز و پتروشیمی هزینه کنیم».

او سالهای تحریم را به بودن ته چاهی تنگ و تاریک تشبیه کرد و به شــوخی گفت: «من هم که بیژن هستم و همیشــه ته چاهم»، «ما از چاه تحریم درآمدیم و باید دوران نقاهت را بگذرانیم؛ چون نحیف شدیم. نباید الان آنگونه که انتظار دارند بتوانیم وزنهبرداری کنیم».

محمدجواد ظریف سخنانش را با این شعر فردوسی آغاز کرد که «بکوشــید و نیکی به یــاد آورید/ چو دیدید ســرما بهار آورید». او گفت که ســال ٩٢ سرمای تحریم بر مردم تحمیل نشــده بــود، بلکه ســرمای تحقیر بود که میخواســت در جهان، ایــران را تهدید صلح امنیت بینالمللی نشــان دهد. «متأســفانه این دروغ بزرگ بود ایران هیچگاه تهدید نبوده اســت آنچه اتفاق افتاد اجازه ساختن یک تصویر از ایران در دنیا بود که توانسته بودند ایــن قطعنامه را علیه ایران در مدت کوتاهی به تصویب برسانند. حدود ٣0 سال آمریکاییها تلاش کردند این کار را کنند در ماجرای سفارت تلاش کردند، شکست خوردند. در جنگ ایران و عراق هم شکســت خوردند و دوباره در موضوع هستهای برای چندین ســال شکست خوردند. نهایتا به دلیل بیتدبیری توانستند ما را با قطعنامههای پشت سرهم به عنوان تهدید بینالمللی معرفی کنند و از ایران چهرهای بسازند که اصلا مجازات ایران مطرح نبود، بلکه میگفتند کارکردن با ایران هزینه حیثیتی دارد». اما او از امنیت ایران و تلاش این کشــور برای امنیت منطقه سخن گفت و از کشورهایی در همسایگی ما نام برد که با داشتن سلاح هستهای امنیت ندارند.

ظریــف حرفهایــش را اینطور تمام کــرد: «مردم خودشــان با حضور پای صندوق و رأی، شرایط را عوض کردند و ما فقط مجــری بودیم. اگر تلاش آقای زنگنه و کارکنان صنعت نفت نبود، همچنان نمیتوانستیم در این فاصله کوتاه، صادرات نفت را به این میزان بشــکه نفت قانونی و رسمی، نه نفتی که بابک زنجانی میفروخت، برســانیم». او با بیان اینکــه فرق این زمــان و آن زمان خامفروشی نیست، تصریح کرد: فرق این است که امروز آقای زنگنه و شرکت ملی نفت، نفت ما را میفروشد، اما آن زمــان نفت ما را میبردنــد و پول و خون این ملت را میگرفتند و این ملت نداشتند که دارو بخرند. این شرایط با حضور مردم در انتخابات و شجاعت ریاستجمهوری محقق شد. وزیر خارجه کشورمان تأکید کرد: شعاردادن شــجاعت نیاز ندارد، ادعا شــجاعت نیاز ندارد. مذاکره بینتیجه که تحریم جدید برای مردم به بار آورد شجاعت نیاز ندارد و شهامت هم نمیخواهد. شهامت این است که حیثیت سیاسی و آبروی چندین و چندساله را در طبق اخلاص بگذاری برای مردمی که همه چیزمان را به آنها وام داریم و برای آنها از آبروی خودمان هزینه کنیم.

او در پاســخ فاطمه معتمدآریا کــه از مزایای برجام برای هنرمندان میپرسید، نیز گفت که «تحریم یک فضا بود و برجام هم یک فضاست. از اصغر فرهادی و خانم علیدوستی تشکر میکنم که با اقدامشان هنگام مراسم اسکار، نگذاشتند ترامپ مردم ایران را منزوی کند؛ بلکه او در کشور خودش منزوی شد. در فضای تلخ ایرانهراسی چنین کاری دشوار بود؛ اما الان آسانتر است».

حسن قاضیزاده هاشمی، وزیر بهداشت در نشست «ایران فرهنگــی در جهان امروز» گفــت: «ما در دولت آقای روحانی کارهای زیادی در حوزههای مختلف انجام دادیــم. در بخش مربوط به ســلامت، تلاشهای زیادی برای فقرا و محرومین شــد و در این دولت بخش زیادی از شــعارهای انقلاب را توانستیم بعد از ٣۷ سال محقق کنیم. زمانی که ما شــروع کردیم، در کشــور دارو نبود و مردم هزاران مشــکل و گرفتاری داشــتند؛ برای مثال در سیســتان تنها ۴0 درصد مراکز درمانی پزشــک داشتند، اما الان صددرصــد مراکز درمانی پزشــک دارند. در آن دوره مــردم به خاطر درمان خود، فرش زیر پایشــان را میفروختند و دچار فقر مطلق بودند، اما در دوره دولت یازدهم با بهسرانجامرســیدن برجام هــزاران میلیارد در بخش درمانــی به مردم کمک شــد و همه مردم بیمه شــدند». وی با اشــاره به اهمیت برجــام و نقش آن در افزایش بودجههای درمانی و کمک به معیشــت مردم گفت: «درست اســت که مصدق نفت را ملی کرد، ولی اگر برجام نبود مــا امروز اینجا نبودیم. در آن زمان مردم گرفتــار بودند و حالا بایــد تلاش کنیم تا مــردم روز ٢٩ اردیبهشــت ماه پای صندوقهــای رأی بیایند. همچنین باید خدا را شــکر کنیم که در ٢۴ خرداد ســال ٩٢ مردم به دکتر روحانی رأی دادند». وزیر بهداشــت با اشاره به مشــکلاتی که در حوزه ســلامت تا چهار سال قبل برای ایرانیها به وجــود آمده بود گفت: «قبل از برجام تقریبا هیچ مقالهای از ما در مجلات معتبر دنیا قبول نمیشد و ما شاید نمیتوانستیم از هر 10 کنگره بینالمللی یکی از آنها را برویم، اما الان درخواســتها آنقدر زیاد شده که کشورهای خارجی از ما میخواهند تا با آنها دیدار کنیم .» وی در ادامه با یادکردی از آیتالله هاشمیرفســنجانی گفت: «زمانی که خدمت ایشــان بــودم، به من گفت به آقای روحانی بگو برای بند هفت برجام آنقدر سرسختی نکن. این اوباما دیگر در آمریکا تکرار نمیشــود. من این موضوع را به آقــای روحانی منتقل کردم، آقای روحانی هم گفت حرف آقای هاشــمی درست است، اما ما باید مقاومت کنیم تا در آینده شــرمنده نباشیم و در نهایت با مقاومت آقای روحانی و دکتر ظریف، ایران توانســت از زیر بند هفت برجام خارج شــود که اقدام بسیار مهمی برای کشــورمان بود». وی در ادامه بــا بیان اینکه چهار سال قبل روان مردم به هم ریخته بود و حالشان خوب نبود، اظهار کرد: «در آن زمان مردم احســاس بنبســت میکردنــد؛ امــا با اتفاقاتی که در این ســه ســال و نیم رخ داد آرامش در کشــور ایجاد شــد. خدا از کسانی که نمیخواهند این آرامش و امید در جامعه ادامه پیدا کند، نگذرد ». وی درباره اتفاقاتی که برای عباس کیارســتمی، هنرمند برجســته جهانــی رخ داد نیز گفــت: موضوع کیارســتمی وقت مفصلتری میخواهد کــه درباره آن توضیح بدهم و الان جای این بحث نیست.

وی گفت: «الان برای کشور ما مهم است که مردم در روز ٢٩ اردیبهشت پای صندوقهای رأی بیایند.»

وی همچنین با اشــاره بــه دیدارهایــش با آیتالله هاشمیرفسنجانی گفت: «فکر میکنم یکی از اتفاقاتی که باعث شد آیتالله هاشمی از دنیا برود، ظلم به او بود. او دقمرگ شد اما کسی بود که باعث شد آقای روحانی روی کار بیاید ». او افزود : «در آخرین دیدارمان با او، گفت: آقــای روحانی را خیلــی اذیت خواهند کــرد، میگفت نگران انقلاب و کشور است. اگر دولتمردان با او همراهی نکنند کشور عقبگرد خواهد کرد و انقلاب از بین خواهد رفت، برای همین مهم است که ٢٩ اردیبهشت مردم پای صندوقهای رأی بیایند. الان فرصت فراهم است که ما بتوانیم در دور بعدی برای رفاه و معیشت جامعه تلاش کنیم و به این سمت حرکت کنیم.»

در بخش دیگری از این مراســم فاطمه معتمدآریا، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون گفت : «احترام ویژهای برای همه هنرمندانی که با وجود تهمتها و نارواییهایی که در سالهای گذشته به آنها روا داشته شده است، قائلم. آنها هنوز در این کشور هستند و برای حفظ و نگهداری از فرهنگی که ریشه در اشعار فردوسی و مولانا دارد تلاش میکننــد. آنها فرهنگــی را ترویج میکننــد که فرهنگ انسانی و صلح است». این بازیگر گفت: «خوشحالم که الان در کنار کســانی نشســتم که امنیت ملی ما را تأمین کردهاند. شــخصیتهای سیاســی که هستی و شرافت خودشــان را برای مردم ایران گذاشــتند. خوشبختم که از مردم ســاده و هنرمندان مظلوم هستم. ما هنرمندان خوب جنس اصل و قلابی را میشناسیم، ملت ایران این را درست در حساسترین لحظات نشان داده است، چون ملت باهوشــی اســت. این ملت در مواقع حساس مثل وقوع زلزله یا زمان رأیگیری میداند چه کند».

معتمدآریا گفت: «من را ٩ ســال بابت یک جلســه کوچک متهم کرده بودند، اما اینجا کشور من است؛ منی که از خانــواده جانباز میآیم. این بــه خاطر این بود که فرهنگ جعلی شــده بــود. در آن دوره فیلمهای زیادی ساخته شد، اما من در آنها نقشی نداشتم».

وی گفت: «مــا هنرمندان هیچ وقت به این مملکت پشت نکردیم و نمیکنیم. هنرمندان انسانهای ظریف، صلحطلب و باهوشی هستند و به موقع کنار میایستند تــا حبابهــای روی آب بگذرنــد. مــا ســنگریزههای کــف رودخانهایــم و میمانیــم. ما هرگز بــه جایی که هســتیم بیاعتماد نبودیم، اما به مــا بیاعتماد بودند. مــا صلحطلبیــم». وی در ادامــه با خطاب قــراردادن محمدجواد ظریف و تقدیر از زحماتش در حوزه سیاست خارجی گفت: «یک موســیقی یا فیلم خــوب میتواند صلحدوستی ما را به دنیا معرفی کند، شاید آقای ظریف هر چقدر زحمت بکشــند، نتوانند پیام صلحدوســتی را که آقای کیارســتمی در فیلمهایش به دنیا معرفی کرد معرفی کند». او اضافه کــرد: «اگر آقای ظریف برجام را برای کشــور ما به ارمغان نمــیآورد، این صلحها انجام نمیشــد. الان در هر روســتا و شــهری آقای ظریف را با پیــام صلح و لبخنــدش میشناســند». در ادامه این نشســت داریوش پیرنیاکان، نوازنده تار و سهتار با اشاره به ســختیهای اهالی موسیقی در ابتدای انقلاب گفت: «مــا باید الان به این فکر کنیم که از اول انقلاب تابهحال رأیهای ما چهکار کرده و چه رهاوردی داشــته اســت. من بایــد بگویم که در اول انقلاب هرجا ســازهای ما را میدیدند از ما میگرفتند و میشکستند، ما نمیتوانستیم آنها را حمل کنیم. من برای حمل ســازم مجبور شدم از وزارت ارشاد مجوز حملونقل بگیرم». این هنرمند ادامه داد: «ما با این ســختیها در کشــور ماندیم و مقاومت کردیــم، اما اخیــرا یک تهیهکننــده و کارگــردان حرف نامربوطی درباره آقای شجریان زده است. من باید بگویم که این حرفها در شــأن خود این افراد اســت، نه استاد شجریان». پیرنیاکان در ادامه با تعریف خاطرهای درباره وضعیت اجرای یک کنســرت با همــکاری محمدرضا شــجریان در کشــور آمریکا در اوایل انقــلاب گفت: «در آن زمــان آقای خاتمی وزیر فرهنگ و ارشــاد بود، آقای شجریان برای اجرای برنامه به خارج از کشور رفته بود؛ ولی به من اجازه خروج از کشــور نمیدادند. من دو ماه معطل ماندم. چون به آقای خاتمی نامه نوشــته بودند و گفته بودنــد آقای پیرنیاکان با اجرای کنســرتهایش در خارج از کشــور خط فرهنگی جمهوری اســلامی را تضعیــف میکند. وقتی این مســائل را به آقای خاتمی منتقل کــردم، آقای خاتمی مجبور شــد معاون خود را عوض کند؛ چون آن فرد قبول نمیکرد مجوز خروج من را صادر کند».

او گفت: «چهار سال است که از دولت آقای روحانی میگذرد و ما البته موقعیــت را درک میکنیم، اما نباید وقتی وزارت ارشــاد مجوز یک کنسرت را صادر میکند، در اقصینقاط این کشــور جلــوی آن را بگیرند. ما باید ٢٩ اردیبهشــت به آقای روحانــی رأی دهیم تا در ادامه کمیها و کاستیها را ازبین ببریم».

ما میخواهیم اینگونه نباشد که حتی در روستاهای آذربایجانهای ما مردم موســیقی عثمانی گوش دهند. این مســائل باید باز شود، چون موسیقی خیلی میتواند به امنیت ملی ما کمک کند».

ناهیــد طباطبایی نیز در این نشســت در ســخنانی گفت: «در چهار ســالی که آقای روحانی رئیسجمهور بود، بعد از مدتها توانســتم آرامش را بچشــم. چون نســل ما از ابتدای جوانی بــا هیاهوها و اتفاقات عجیب روبهرو بود و الان احساس میکنم بعد از سه، چهار سال راحتتر میتوانم نفس بکشم». او در ادامه با قدردانی از زحمات محمدجواد ظریف در حوزه سیاست خارجی او را قهرمــان خوانــد و گفت: «همیشــه فکر میکردم قهرمان مردی قد بلند و چهارشــانه است که با شمشیر میآید و همه را ســر میبرد، اما الان میفهمم قهرمان ما مردی میانقامت است که همیشه لبخند بر لب دارد. خوشــحالم که دیگر خجالت نمیکشیم بگوییم ایرانی هستیم و رئیسجمهورمان چه کسی است».

او گفت: «الان درخواستم از آقای ظریف این است که در وزارت خارجه و در حوزه مبادلات فرهنگی ترتیباتی را اتخاذ کند تا ما در حوزه ادبیات مبادلات فرهنگی بیشتری با دنیا داشته باشیم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.