جامعه مدنی از شورای سوم چه میخواهد

Shargh - - سیاست -

او همچنین تأکید دارد کــه «حکمرانی محلی در واقع کار اصلی شوراهاســت که ایــران در ابتدای کار اســت. درحالیکه حدود 10 میلیون خانوار کشور به طریقی از حکومت مرکزی تأمین میشوند، افرادی که به شوراهای محلی راه مییابند، باید به قدرتبخشی شوراها کمک کنند. در تهران بهعنوان یک نماد و لیدر شــهرهای دیگر، اگر در این دوره شــهرداری شفاف و شیشهای که جزء برنامههای اصلاحطلبان نیز هست تحقق یابد، یکی از راههای مبارزه با فساد خواهد بود. بســیاری از مراکز بزرگی که در شهر ساخته میشوند در دســت هلدینگهای بزرگ اقتصادی هستند. امید میرود با توسعه ارتباطات و افزایش سرعت اینترنت که درواقع رسانه جوامع محلی هستند، کار مفیدی در این دوره میتوان انجام داد».

شوراهای شهر و روستا در ایران امروز ناکاماند

جلاییپور همچنین بر این باور است که «شوراهای شهروروســتا در ایران امروز ناکامانــد. برای نمونه در فاجعه پلاســکو کســی در نهایت عذرخواهی نکرد. آخر ســر هم مشخص نشــد که بیتدبیری کدام نهاد و سازمان منجر به وقوع چنین فاجعهای شده است. شوراهای شهر و روســتا در ایران پلهای خوبی برای واســطهای بین نهادهای مدنی و نهادهای حکومتی هســتند که توانســتهاند و میتوانند تسهیلات خوبی دریافت و عرضه کنند».

شهر مدنی شهر فارغ از تبعیض است

مینو مرتاضــی، فعال حقوق زنان و جامعه مدنی نیز میگوید: «هرکســی که در هر شهری ساکن است حــق دارد از همــه امکانات شــهری بهرمند شــود. زمانی سازمانهای مردمنهاد شکل میگیرند و تلاش میکنند دریچهای در شهری بسازند که بهشدت فضا سیاسی شده است. فضای مدنیت اجتماعی و مدنیت سیاسی از هم جدا هستند. حق شهر باید بتواند هر دو فضا را برای شهروندان خود آماده کند».

به گفته او «شهر و جامعه بدون تبعیض، یک حق اشــتراکی اســت و برای اینکه صدای آن شنیده شود باید یک گروه به دنبال آن بروند. شهروندان تنها نقش چرخدندههای نظام سرمایهداری نیستند. شهر مدنی شهر فارغ تبعیض است. کلانشهری مثل تهران تابلو شهرهای کوچک است. شورای شهر در فرهنگ و دین ما نهادی مردمنهاد است و مردم را قدرتمند میکند و کمک میکند در مشارکت امور زندگی خود کار کنند. اگر این نهادها سیاســی شود دریچه همکاری مردم و نهادهای مدنی در آن کمرنگ میشوند.

پاسخ به یک پرسش و ختم کلام

نشســت ارائه مطالبات نهادهای مدنی از شورای شــهر پنجم رو بــه پایان اســت. ســؤالی پیشِروی شرکتکنندگان در این نشست قرار میگیرد و هرکدام باید به شــکل کوتاهی پاسخگوی آن باشند. سؤال این اســت که نظرتان درباره لیستهای منتشرشده برای انتخابات شوراهای شهروروستا چیست ؟»

فاطمــه صادقی تأکیــد دارد که باید بــه افرادی کــه در فضاهای مدنی تجربه دارند و البته فهرســت اصلاحطلبان رأی دهیــم. مینو مرتاضی نیز میگوید: «این لیست از نظر حضور زنان لیست خوبی است اما شورای شهر سیاســت را به مثابه قدرت نگاه کرده و راهکار من این اســت که لیستهای ترکیبی نهادهای مدنی و سیاســی به وجود آید که امکان حضور افراد دلســوز نیز وجود داشته باشد. متأســفانه هماکنون چندین لیست اصلاحطلب وجود دارد .»

حمیدرضا جلاییپور نیز میگوید : «برخلاف تصور، شــورای شــهر یک نهاد حکومتی اســت و برخلاف ســخن دیگران مــن معتقدم که افرادی کــه در کار مدنی هستند نباید بهسادگی و بدون دانش سیاسی وارد شــورای شهر شوند، وگرنه شورای شهر در واقع بازیچه میشود، لیست کنونی، اصلاحطلب، جوان، دســتپاک و جدی و توانمند در رابطــه با مدیریت شهری؛ تجربه کار شهری هستند و برخلاف صحبت دیگران اینها توانایی ایستادگی در برابر مواردی چون پلاسکو را دارند». علیرضا افشاری، فعال فرهنگی و دبیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی افرا نیز تأکید دارد که «مشکل اصلی حزب اصلاحطلب آن است که نتوانســته با گروههای نهــادی و جوامع مدنی و لیســت جوامع مدنی همــکاری و همیاری کند و ما لیســت خود را داریم که در آن ســران جریان مدنی قــرار دارند و چند نفر از لیســت اصلاحطلب وجود دارد. لیســت نهایی اصلاحطلبان هم از نظر وجود سران مدنی و هم از نظر اصلاحطلبان کارآمد، لیستی نامناسب است .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.