مردی که باید از نو شناخت

Shargh - - سیاست -

او مرد سیاســتمدار و اقتصاددان کابینه روحانی اســت، هوش و حافظه مســتند او در قریببهاتفاق موضوعات سیاســی- اقتصادی همواره مددرســان کابینه یازدهم بوده؛ کابینهای که وارث بداخلاقیها و خرابیهای هشت سال ریاستجمهوری احمدینژاد بود؛ کابینهای که در آن کاســبان تحریمها و دلواپسان برجام هر روز برایش مانعتراشی میکردند.

فصــل رقابتهــای دوازدهمیــن دوره انتخابات ریاســتجمهوری که رســید، او تنها گزینهای بود که برای همراهشدن با حسن روحانی در کارزار رقابتهای انتخاباتی مهر تأیید حسن روحانی را گرفت و بهعنوان کاندیدای پوششی راهی رقابتها شد. او به میدان آمد تا همراه و همگام روحانی از مشــکلاتی بگوید که در مسیر دولت یازدهم قرار داشته و از تلاشهای دولت برای اجــرای وعدههایش بگوید. او همــراه روحانی شد تا دســتاوردهای کابینه یازدهم در پی هجمهها و تبلیغات منفی رقبای اصولگرا به حاشیه رانده نشود و مــردم در جریان اموری قرار بگیرند که تا پیش از آن دولت در طرحشان دست و زبانش بسته بود.

حالا که او به نفع روحانی کنار میرود هم محبوب اصلاحطلبان اســت و اعتدالیها و هــم نگاه مثبت بزرگان اصولگرا را بیش از پیش با خود دارد.

مواضع: اینبار انتخابات بین بد و بدتر نیست، بلکه بین راه و بیراهه است./ ایسنا، اردیبهشت 96. همه اقــوام با هم برادر هســتند و هیچ قومی بر دیگری ارجحیــت ندارد. عدهای دنبال برگشــتن به گذشته هســتند و وعدههای بیجا میدهند. نباید گول وعده آنها را خورد./ ایلنا، اردیبهشت 96. در مناظره، همــه از آزادی میگفتند. انگارنهانگار اینها بودند که مطبوعات را فلهای بســتند./ ایســنا، اردیبهشت 96. طرفدار مدیریت پلهای هســتم نه آسانسوری./ تسنیم، اردیبهشت 96. نظام بانکــی در دولت قبل تبدیل شــده بود به قلک دولت، رئیسجمهور در ســفر استانی میگفت فلانمیلیــارد تومان از پول بانــک پرداخت میکنم./ فارس، اسفند 95. پیداســت بابــک زنجانــی هنوز قــدرت دارد و ایمیلهایی را که مسئول حقوقی وزارت نفت فرستاده، هک کرده است./ روزنامه شرق، اسفند 95. اقتصــاد ایران راهــی جز این نــدارد که بخش خصوصی میداندار اصلی اقتصاد باشــد/ مهر، بهمن .95 دولت هم بارها گفته باید پشتپردههای زنجانی افشــا شــود. تا چه زمانی باید منتظر افشــا باشیم./ روزنامه شرق، بهمن 95. نظرات مقام معظم رهبری، نظرات بسیار روشنی راجعبه افراد و جریان اصلاحطلب اســت و استقبال خیلی خوبی انجام شــد. من به ســهم خودم سعی میکنم تا آنجا که امکان دارد، در ایجاد و برقراری این کانال ارتباطی تلاش کنم./ روزنامه شرق، بهمن 95.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.