استعفای تاجگردون از هيئت اجرائي انتخابات ریاستجمهوری

Shargh - - سیاست -

خانهملت:

رئیس کمیســیون برنامه و بودجه در مجلس شــورای اســلامی، علت اســتعفا از هیئت اجرائي انتخابات ریاســتجمهوری را تشــریح کرد. غلامرضــا تاجگردون درخصوص اســتعفا از هیئت اجرائــی انتخابــات ریاســتجمهوری توضیح داد: از آنجایــی کــه رئیس هیئــت نظارت بــر انتخابات شــوراهای اســلامی اســتان کهگیلویه و بویراحمد هستم و باید قبل و بعد از انتخابات در استان حضور داشــته باشــم، از هیئت مرکزی انتخابات اســتعفا دادم. نماینده مردم گچســاران و باشــت در مجلس دهم شــورای اسلامی ادامه داد: در شرایطی که باید برای نظارت بر انتخابات در اســتان حضور داشــته باشــم، عملا نمیتوانم با هیئت اجرائــي انتخابات ریاســتجمهوری همــکاری کنم. او گفــت: از ابتدا مشــخص بود که چنیــن تداخلی وجــود دارد، اما امروز تصمیم گرفتم از هیئت اجرائي اســتعفا دهم. تاجگــردون درخصوص جانشــینیاش در ســمت ریاست هیئت اجرائي انتخابات ریاستجمهور گفت: یکی از اعضا و بــه احتمال زیاد، زهــرا احمدیپور، رئیس ســازمان میراث فرهنگی در ســمت ریاست هیئت اجرائي قرار گیرد؛ چراکه اعضای علیالبدل از پیش تعیین شــده است و دیگر نیاز به انتخاب فردی برای ریاست نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.