هرگونه خبري درباره انصراف ميرسليم تكذیب ميشود

Shargh - - سیاست -

شرق: اسدالله بادامچیان به خانه ملت گفت: بعــد از مناظره دوم و رویکرد صحیح میرســلیم، آرای خاموش جامعه به ســمت وی هدایت شده اســت. همچنین به گزارش ایلنا ســتاد مصطفی میرســلیم در اطلاعیــهای اعــلام کــرد: باتوجه بــه انتشــار برخــی گمانهزنیها دربــاره حضور جناب آقای مهندس ســیدمصطفی میرسلیم در رقابتهای انتخابات ریاســتجمهوری به اطلاع میرساند ایشان برنامههای تبلیغاتی و انتخاباتی خــود را کماکان ادامه میدهــد و هرگونه خبری درباره انصراف ایشان تکذیب میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.