انگار نه انگار اینها بودند که مطبوعات را فلهای میبستند

Shargh - - سیاست -

خبرآنلایــن:

اســحاق جهانگیــری بــا انتشــار توییتی نســبت به اظهارنظر کاندیداهــای انتخابات ریاســتجمهوری درباره آزادی واکنش نشان داد. او در توییتــر خود نوشــت: در مناظرهها همه از آزادی میگفتند، همه از حرمت و کرامت انسانها میگفتند و انگار نه انگار که اینها بودند که مطبوعات را فلهای میبســتند. جوان تهدید نیســت و باید جوان را باور کنیم. اگر به دنبال آرمانها و ارزشها هستیم باید به جوانان این کشور اعتماد کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.