15دلیل براي رأيدادن

Shargh - - سیاست -

ابراهيم رها:

دلیل اول: ما کــه آدمیزادیم، اما حتي اگر درخت بودیم )با اجازه آقاي مشــایي( و اطراف دریاچه ارومیه روییده بودیــم باید رأي ميدادیم تا دولتي بیاید که دریاچه خشــك نشود و نمك ریشه ما را نسوزاند! دلیل دوم: برای رشد و توسعه شغل قالیشویي در راستاي ایجاد اشتغال رأي ميدهیم. دلیل ســوم: براي مقابله با گســترش فعالیتهاي کارخانه نــورد و لوله شــهرداري رأي ميدهیم. دلیل چهارم: بعضيها دســتِ بزنشان خوب است. بعضيها دستبهجیبشان )جیبمان!( خوب است. ما هم دست به تَکرار مان خوب است. با رأيدادن دســتوبال بقیه را جمع ميکنیــم! دلیل پنجم: ما مــردم بدبخت ایران نیســتیم. بدبخــت... حیف که به ما گفتهاند با کســي کار نداشــته باش! چون نميخواهیم بدبخت بنامندمان، رأي ميدهیم. دلیل ششم: کسي به نام ابوالقاسم قلادهطلا به هنرمند ارجمندمــان، محمدرضا شــجریان، توهین چرکي کرده. فحش نميدهیم که همشــأن او شویم، رأي ميدهیم تا جایش لااقل چهار سال تمام اعضایش درد بگیرد برود چندتا قلاده دیگر براي خود بسازد! دلیل هفتم: برای عدم ابتــلا به دروغ و خالیبندی )ایضا خالیبافی( رأی میدهیم.دلیل هشــتم: رأی میدهیم چون اگر رأی ندهیم، کسانی رئیسجمهور میشوند که اتاق فکرشان عقلهایشان را روی هم ریخته و به این شعار انتخاباتی رسیدهاند: خوشگل موطلایی/ رئیسجمهور مایی اینها مملکت را هم میخواهند با نیناش ناش ناش اداره کنند. ایرادش این است که ساز را با چوب میزنند! دلیل نهم: رأی میدهیم، نه برای آنکه اروپا بشــویم )عمرا!( برای آنکه ونزوئلا نشــویم. اینجا ایران است، صدای ما را از ایران میشنوید. اگر خودتان را به نشنیدن زدهاید، باز تکــرار میکنیم، همین جمعه، بیســتونهم اردیبهشــت 9۶.دلیــل دهــم: رأی میدهیم چون فوتبالی هســتیم )الان میگم ربطــش چیه( نه به این خاطر که پرسپولیســی هســتیم و از سید دیوار حســینی ، کاپیتانمان تا جادوگرمــان، علی کریمی تا گلزن تاریخیمــان، علی دایی تــا دروازهبانمان، بیرانوند، گفتهاند رأی میدهند و به چه کســی رأی میدهند و نه به این خاطر که اســتقلالی هستیم و از دروازهبانمان، سیدمحمد رحمتی تا سرمربیمان، علیرضا منصوریان، اینبار به استادیوم ۱۲هزارنفری آزادی و نه اســتادیوم فوتبال رفتند تــا بگویند رأی میدهند و به چه کسی رأی میدهند. رأی میدهیم چون فوتبالی هســتیم و اســحاق جهانگیری، هم مدافــع یارکوب درجهیکی اســت و هــم مهاجم تمامکننده و گلزن بینظیری است! خداوکیلی . دلیل یازدهــم: رأی میدهیم چون میدانیــم اگر افتخار کنیم که شناســنامهمان را ســفید نگه داشــتهایم، روزگارمان سیاه خواهد شــد.دلیل دوازدهم: کسی که خانه مینشــیند و رأی نمیدهد و میگوید دارم اعتــراض میکنــم، دارد اعتراض نمیکنــد! دارد شوخی میکند با هممون! خیلی هم شوخی جلف و لوس و بیمزهایست؛ یعنی توقع داری بیایند نازت را بکشــند بگوینــد آخی رأی ندادی، پــس از فردا هرچی تو بخوای، هرچی تو بگی؟ عاقل باشــیم. دلیل ســیزدهم: آنها که میگویند رأی نمیدهیم تا باعث ثبات فلان و بهمان نشــویم، عرض میکنیم نشــو، اما با رأیندادن فقط باعث سســتی پایههای زندگی خودت میشوی. من نمیدانم چرا یک عده مدام ژســت ایرانیــانِ مقیم وطــن )!( را میگیرند. دلیل چهاردهم: تَکرار کن عزیز. تنها نمان به درد... من شــخصا هزار دلیل بــرای رأیدادن دارم، اما بر فرض محال اگر نداشــتم، به حرمت آن عزیزانی که دوستشان میدارم پای صندوق میرفتم. تَکرار کنیم تا احمدینژاد در رنگها و طرحهای مختلف تِکرار نشــود! دلیل پانزدهم: هر کس به هر کاندیدایی که رأی میدهد نظرش محترم اســت، اما آنها که رأی نمیدهنــد، یعنی اصلا نظر ندارنــد. ماها که پول و مال و اموال نداریم لااقل نظر داشــته باشــیم! پس رأی بدهیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.