چرا باید به آقای رئیسی رأی بدهیم؟

Shargh - - سیاست -

پوريا عالمي:

ما از امروز دلایلی میآوریم که چرا و به چه دلیل به کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری رأی میدهیم. امروز؛ آقای رئیسی.

۱- آقای رئیســی ســالها کارش در قوه قضائیه مربــوط بــه مبــارزه بــا فســاد، بهخصوص فســاد سیستماتیک و دولتی بوده که صددرصد در مبارزه با فســاد موفق بوده و ما الان شاهد سیستم بیفساد و اقتصاد بیفسادی هستیم. او اگر رئیسجمهور شود، ما شاهد صددرصد رئیسجمهوری خواهیم بود.

۲- آقای رئیسی سالها با فســاد دولتی مبارزه و مقابله کرده )احتمالا نتیجه نــداده( و حالا تصمیم گرفتــه جای مبارزه علنی با فســاد، به صورت مأمور مخفی وارد دولت شــود تا دســت آدمهای فاسد را رو کند. مطمئن باشــید ریاســتجمهوری پوشش او خواهــد بود تا بتوانــد غیرمحســوس وارد ادارات و وزارتخانهها بشود تا فساد را جمع کند.

۳- آقای رئیسی آدم باحالی است و مثل بابابزرگ ما که همیشــه از ســفر برای ما نخودچي، کشمش مــیآورد، او هــم نخودچی، کشــمش میفرســتد. چون اگــر بابابزرگ ما کاندیدا میشــد، ما بهش رأی میدادیم، حالا جاش به آقای رئیسی رأی میدهیم.

۴- آقای رئیسی در مناظرهها طوری صحبت کرد که انگار دیروز با یک سفینه به زمین آمده و مستقیم توی تهران پیاده شــده و متوجه فساد و بیکاری و... شــده و درکل انــگار تا الان جزء مســئولان نبوده. در نتیجــه فضای ایــران فضایی خواهد شــد، پس رأی میدهیم.

۵- آقای رئیسی حل مشکلات را در حل مشکلات ميداند، پس ما برای حل مشکلات به حلال مشکلات رأی میدهیم.

۶- یکــی از طرفداران آقای رئیســی در تعریف از آقای رئیسی گفته روحانی از سرطان شجریان آویزان اســت. قبل از روکردن پرونده پزشــکی باقی بیماران بهتر است که به آقای رئیسی رأی بدهیم.

۷- آقای رئیسی اگر اشتباه نکنم تا حالا شغل تولید نکــرده و بودجه در اختیار داشــته. پس تخصصش خرجکردن بودجه اســت. ما بــرای خرج تخصصی بودجه به او رأی میدهیم.

۸- بــه نظر مــا آقای رئیســی تصمیم نداشــته کاندیدای ریاســتجمهوری بشود وگرنه در چندسال گذشــته روی برنامهاش کار میکرد. ما برای حمایت از کارآفرینان جوان بــه او رأی میدهیم و حمایتش میکنیم در چهارســال آینده همزمان با اداره دولت، اداره دولت را بیاموزد برای چهارسال بعدیاش.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.