الو شرق 88640260

Shargh - - سیاست -

sharghline@sharghdaily.ir پیامک: 30004699

سفر پُرمخاطره با مترو: شــهردار تهران تا به حال ســاعت هفت صبح به کدامیک از ایستگاههای مترو رفته و از نزدیک شاهد ازدحام مسافران و اینکه با چه مشکلاتی به ترنها سوار یا پیاده میشوند، بوده است؟ راهاندازی و گسترش خطوط مترو افتخار نیست، بلکه تأمین قطار و اینکه مســافران بهموقع و بدون دغدغه به مقصد برسند، مهم و افتخارآمیز است.

از مسافران دائمی خط یک مترو برگزاری مراسم نیمه شعبان در محله میخچهگران

گرگان: مراسم باشکوه نیمه شعبان به وسیله هیئت امنــا و متولیان مســجد ثارالله میخچهگــران گرگان در خیابان شــهدا، لاله ششــم برگزار شــد و شــمار قابلتوجهی از ساکنان و محلههای دیگر در این جشن حضور یافتند و با استقبال خوبی همراه بود. محمدکریم بلند از گرگان جاده هــراز را دریابید! جاده هراز قدیمی اســت و ظرفیت اینهمه خــودرو را ندارد و به دلیل اینکه جاده کمعرض اســت و آمدوشــد در آن بهســختی انجام میگیرد، ترافیک ســنگینی ایجاد میشــود و مســافران و رانندگان مجبورند ساعتها وقتشان در راهبندان هدر برود. مأموران راهنمایی و رانندگی هم فقــط با دوربین توقف و ســرعت خودروها را ثبت و جریمه میکنند، اما برای بازگشایی جاده هیچ کاری انجــام نمیدهند. جاده هراز باید بهطور اساســی و اصولی دوبانده شود. لطفا کارها را به دست دلسوزان و کاردانها و کاربلدها بســپارید تا شــاهد پیشرفت ساختوساز باشیم، نهاینکه برای ساختوساز سالها وقت و سرمایه هدر برود، اما کارها به کندی و بدون پیشرفت انجام شود.

سمیر و سمانه

ترافیک بدون سابقه: چهارشنبه، 20 اردیبهشت، ســاعت 19 مسیر میدان بهارســتان- میدان شهدا را دوســاعت در ترافیک این محور که بدون سابقه هم بــود، در راه بودیم. درحالیکه هرروز 10 دقیقهای این مســیر را طی میکردیم. دلیل ترافیــک آزاردهنده و کلاف سردرگم چه بود؟

زهره. ف

ایجاد اشــتغال: نبود شغل مناســب باعث شده بیشــتر جوانان به شغلهای کاذب از جمله رانندگی و مسافرکشی، دستفروشی و تراکتپخشکنی روی بیاورند. امیدواریم رئیسجمهور آینده بیشــتر به فکر جوانان تحصیلکرده و بیکار باشد. ارسلان صباحی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.