فرصتي براي ضايعكردن منابع در آزمون و خطا نيست

«انجمن خبرگان برنامهريزي» حمايت خود را از روحاني اعلام كردند

Shargh - - اقتصاد -

شرق:

دیروز «انجمن خبرگان برنامهریزي» متشکل از 165 نفر از رؤسا، معاونین، مدیران ســتادي و استاني ســازمان برنامه و بودجه در حمایت از روحانی در دوازدهمین دوره ریاستجمهوری بیانیهای صادر کردند. در این بیانیه خطاب بــه مردم ایران چنین آمده اســت: مقطع انتخابات، زمان طــرح اولویتها و ارجحیتهــاى ما مردم در مــورد جهتگیرى آینده کشــور در ابعاد مختلف حیات اقتصادى، اجتماعی، فرهنگی و سیاســی اســت. همچنین زمان طرح نگرانیها و بیم و امیدها از طرف مردم به کســانی است که ميخواهند زمام امور کشور را به دست گیرند. گاه آن است که انتظارات ما از سنجههاى اخلاق، مدیریت، پیشــرفت جامعه، بهروزى عموم ملت، تعهد و پایدارى نامزدها به خدمت به کشور، پایدارســازى حقوق عموم و پیگیرى عدالت همهجانبه در ابعاد اقتصادى، اجتماعی، حقوقی و سیاسی که به درستی مهمترین فضیلت یك جامعه است را به مدیران آتی اعلام کنیم و از آنان بخواهیم چون پیمانی ناگسستنی به آن تعهد کنند. هموطنان عزیز زمان حاضر زمانه خاصی است. در حالی که بســیاری از کشــورها از آمریکاى لاتین تا آفریقا و آســیا و اروپا، و مهمتر و صعبتر از همه، بســیارى کشــورهاى همســایه ما در بحران غرق هستند، کشورهاى پیشــرفته نیز به پیشرفت خود در زمینههاى مختلف فنی، و علمی و اقتصادى ادامه میدهند. اتومبیلهاى بدون راننده، اینترنت اشــیا، رباتهاى کارگر، چاپ ســهبعدى اشیا، پیشــرفت اینترنت و هوش مصنوعی، دستاوردهاى جدید در کشــاورزى و پزشکی... زمینههاى جدید را میگشاید و فاصلهها بین دو دســته کشــورها را افزون میکند. براى ما نیز فرصت زیادى در آزمونکــردن کارکردهاى ناشــی از بیتجربگی، روشهــاى مندرآوردى، استراتژىهاى مبتنی بر تندروى و عقلستیزى نمانده و امکان چندانی نیز براى ضایعکردن منابع در این آزمون و خطاها نیست. ما در این مقطع اعتقاد داریم که عدم مشارکت در انتخابات همچون رأى به نامزد نامطلوب است. با توجه به جمیع ملاحظات به آقاى دکتــر روحانی رأى میدهیم تا از فرصتی که در ایجاد آرامش داخلی و بینالمللی و سروســاماندادن نسبی به گرفتارىهاى داخلــي ایجاد کردهاند، بهره برده و در صورت پیروزى در انتخابات با چیدمان تیم مدیرانی کارآمد و همســاز گامهاى بزرگتــرى در جهت تحقق امیدهاى نسل موجود و فرزندان مردم ایران و برطرفکردن بیمهایی که از بروز شرایط و حوادث کلان وجود دارد اقدام کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.